AFM: Nederlanders hebben te hoge verwachtingen van hun pensioen

De pensioenverwachtingen van de meeste Nederlanders zijn niet realistisch. Veel deelnemers aan pensioenregelingen hebben geen goed inzicht in hun pensioen, waardoor de hoogte van hun pensioen kan tegenvallen. Dit constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een rapport. Om teleurstelling en problemen bij pensionering te voorkomen, moet het pensioeninzicht bij consumenten verbeteren. De AFM wil samen met de pensioensector werken aan oplossingen om deze zogenoemde verwachtingskloof te verkleinen.

Een kwart van de consumenten heeft geen idee hoe hoog zijn pensioen zal zijn. Zes van de tien (59%) van de Nederlanders verwacht 70% of meer van het laatstverdiende brutosalaris als pensioen. Uit onderzoek blijkt dat het werkelijk pensioen voor de meeste mensen waarschijnlijk lager is. Nu al is één derde van de recent gepensioneerden teleurgesteld in de hoogte van zijn pensioen. Omdat pensioenregelingen de afgelopen jaren complexer zijn geworden en versoberd, verwacht de AFM dat het aantal mensen dat teleurgesteld is in zijn pensioen, in de toekomst stijgt.

Consumenten hebben wel veel gegevens over hun pensioen, zoals het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), maar ze begrijpen onvoldoende wat dit in de praktijk voor hun persoonlijke situatie betekent. Consumenten begrijpen niet goed welke factoren van invloed zijn op hun pensioen. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de regeling, persoonlijke factoren en economische omstandigheden. Ook realiseren veel consumenten zich niet wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn van een scheiding, een verblijf in het buitenland of werkloosheid op hun pensioen.

Deelnemers aan pensioenregelingen vinden pensioenen vaak moeilijk en besteden er weinig aandacht aan. Bijna de helft (47%) van de Nederlanders vindt de eigen pensioenkennis onvoldoende. Toch nemen consumenten zelf weinig initiatief om hun kennis en inzicht te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat pensioenuitvoerders de deelnemers helpen door goede communicatie.

De pensioensector heeft al belangrijke initiatieven ontplooid tot verbetering van de communicatie met de consument, ook werken zij actief mee aan de stichting www.pensioenkijker.nl. Volgend jaar wordt tevens het pensioenregister in gebruik genomen. Voor het dichten van de verwachtingskloof is het van cruciaal belang dat consumenten daadwerkelijk gebruik gaan maken van de beschikbare informatie, en zo nodig en mogelijk actie ondernemen. De AFM wil daarom samen met de pensioensector werken aan oplossingen om de pensioenkennis van de consumenten te vergroten en hen te bewegen tot actieve bemoeienis met hun eigen pensioen.

Consumenten blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen financiële toekomst. Een pensioenteleurstelling kan het vertrouwen van de consument in de pensioensector en financiële dienstverlening schaden. Daarom hebben niet alleen de consumenten zelf, maar ook alle andere betrokkenen er baat bij als consumenten zich een beter inzicht in hun pensioen verschaffen en zo nodig actie ondernemen.

GEEN REACTIES