Naleving van zelfregulering door verzekeraars afgenomen

61% van de verzekeraars voldoet aantoonbaar aan alle getoetste regelingen ten opzichte van 74% bij het vorige self assessment.

Toch toont het Verbond van Verzekeraars zich “gematigd positief” over de uitkomsten van het self assessment 2012.

“De naleving van de verschillende regelingen is over het algemeen heel behoorlijk, namelijk

82 procent tot 100 procent. De aantoonbare naleving door de verzekeraars is ten opzichte van het vorige jaar echter iets afgenomen. Op dit moment voldoet 61 procent van de verzekeraars aantoonbaar aan alle getoetste regelingen ten opzichte van 74 procent bij het vorige self assessment.”

In de self assessments 2012 zijn 15 van de 41 gedragscodes en bedrijfsregelingen van verzekeraars getoetst. De naleving van regelingen gericht op het klantbelang, zoals de Kwaliteitscode Rechtsbijstand, de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen, de Modellen De Ruiter en de Gedragscode Behandeling Letselschade, is nagenoeg 100 procent. Voor de verzekeraars die nu nog niet aantoonbaar aan de getoetste regelingen voldoen, is er werk aan de winkel. Het Verbond zal de betreffende verzekeraars daar ook dit jaar weer op aanspreken. Vorig jaar heeft die aanpak ervoor gezorgd dat alle maatschappijen inmiddels voldoen aan zelfregulering waarop vorig jaar is getoetst.

Meer aandacht voor gedragscode verwerking persoonsgegevens en gedragscode verzekeraars

Uit het self assessement 2012 is gebleken dat aantoonbare naleving van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Gedragscode Verzekeraars de meeste aandacht verdienen.

Uit de rapportage blijkt dat 18 procent van de leden de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen niet aantoonbaar naleeft. Het Verbond vindt naleving van deze regeling van groot belang en heeft daarom op korte termijn twee vervolgacties gepland. Behalve aansporing van de leden die (nog) niet aantoonbaar voldoen aan deze code, volgt binnenkort een evaluatie van de gedragscode en organiseert het Verbond begin 2013 een themadag voor de leden over de gedragscode en het bijbehorende protocol.

Aan de Gedragscode Verzekeraars blijkt 8 procent van de leden niet aantoonbaar te voldoen. Daarom ligt ook voor deze regeling een concreet actieplan klaar om de bekendheid bij de leden te vergroten. Zo zal de gedragscode een prominente plaats krijgen in de diverse communicatiemiddelen van het Verbond, zoals de vernieuwde website, de tweewekelijkse nieuwsbrief en het relatiemagazine Verzekerd!.

Herstel van vertrouwen

De onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars toetst jaarlijks de naleving van de gedragscodes door verzekeraars in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Voor verzekeraars vormt zelfregulering een belangrijke bijdrage aan het herstel van vertrouwen in de verzekeringsbranche.

GEEN REACTIES