Minister accepteert alternatief hypotheekaanbieders

Minister De Jager gaat akkoord met de Gedragscode Hypotheken zoals die is voorgesteld door de NVB. Dat betekent dat maximaal 50% van het hypotheekbedrag aflossingsvrij verstrekt mag worden.

De nieuwe gedragscode treedt op 1 augustus 2011 in werking. De Jager respecteert deze vorm van zelfregulering en zal afzien van het voornemen om de regels vast te leggen in een AMvB.

De Jager schrijft:

“Het voorstel van de NVB tot aanscherping van de regels omtrent hypothecaire kredietverlening bevat de invulling van de loan-to-income norm zoals door mij voorgesteld aan hand van het feedbackstatement van de AFM. Ook wordt het te verstrekken hypotheekbedrag gekoppeld aan de waarde van de woning, waarmee een loan-to-value norm wordt geïntroduceerd.

Hypothecaire financiering mag – volgens de voorgestelde gedragscode – niet meer bedragen dan 104% van de marktwaarde van de woning, waar van toepassing vermeerderd met op grond van de Wet op belastingen van rechtsverkeer verschuldigde overdrachtsbelasting. Dat komt neer op maximaal 110% van de aankoopwaarde van de woningi. Hiermee wordt voldaan aan de door mij gestelde eis van een maximum loan-to-value. Daarnaast wordt in de gedragscode als voorwaarde opgenomen dat de verstrekte hypotheek voor een bedrag van ten hoogste 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij mag zijn. De voorwaarde dat de top in uiterlijk 7 jaar moet worden afgelost vervalt, maar hiermee wordt wel een effect bereikt dat op korte termijn grotendeels recht doet aan de door mij en de AFM gewenste versnelde aflossing van de top. Op langere termijn heeft het beperken van het aflossingsvrije gedeelte het positieve effect dat minimaal 50% van het hypotheekbedrag wordt afgelost (dan wel aan vermogen wordt opgebouwd).”

“De AFM ondersteunt de met de gedragscode gekozen richting, zal toezicht houden op verantwoorde kredietverstrekking met inachtneming van de gedragscode. Ik zal daarom mijn verzoek om advies over de Algemene maatregel van Bestuur bij de Raad van State in trekken.

Er vanuit gaande dat ook uw kamer de conclusie deelt dat de voorliggende gedragscode voldoende consumentenbescherming biedt, kan de gewijzigde gedragscode per 1 augustus 2011 in werking treden.”

GEEN REACTIES