Lagere WOZ vertaalt zich niet in lagere OZB

In bijna 90% van de gemeenten is de onroerend zaakbelasting (OZB) ondanks de lagere WOZ-waarde, toch gestegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 411 gemeenten. In slechts 12% van de gemeenten komt de lagere WOZ-waarde terug in een lagere OZB-aanslag.

Landelijk is de WOZ-waarde van woningen het afgelopen jaar met 2,3% gedaald, terwijl het bedrag dat een eigen-

woningbezitter aan OZB moet betalen volgens VEH gemid-deld met 3% stijgt. Koplopers zijn gemeente Gemert-Bakel met een stijging van 31,3 %, Bunschoten (+25,8 %), Schinnen (+23%), Maassluis (+21,3%) en Dongeradeel (+20,4%). Vereniging Eigen Huis wil dat de Rijksoverheid dergelijke OZB-verhogingen onmogelijk maakt.
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat kleine gemeen-

ten gemiddeld 13% duurder met hun gemeentelijke woon-

lasten zijn dan grote gemeenten. Een meerpersoons-huishouden betaalt in een kleine gemeente (tot 15.000 inwoners) gemiddeld 733 euro terwijl een zelfde huis-houden in een grote gemeente met meer dan 100.000 inwoners 657 euro betaalt. In kleine gemeenten betaalt een éénpersoonshuishouden ruim 90 euro minder dan een meerpersoonshuishouden. In de grote gemeenten is dit verschil slechts 45 euro.

GEEN REACTIES