Markt heeft lot schadeprovisie in eigen hand

Dat de Tweede Kamer akkoord zou gaan met het plan om provisie op impactvolle producten te verbieden was geen verrassing. Spannender was de vraag hoe de Kamerfracties zouden reageren op het voorstel om het provisiestelsel voor schadeproducten te handhaven.

De Jager maakte in het algemeen overleg van 25 november met de Commissie Financiën geen halszaak van dit punt: "De voorstellen in mijn brief zijn niet per se in graniet gebeiteld. Er is sprake van een dynamisch proces. Mijn bedoeling is het dan ook niet om een provisieverbod principieel af te wijzen, maar wel wil ik erop wijzen dat de hele bedrijfstak een enorme omslag moet maken. Dat dient goed begeleid te gebeuren en vraagt om een begrenzing van de reikwijdte."

Hij stelde voor dat de wetgever zich eerst concentreert op de producten waarvan de impact op de consument groot, de afkoop of oversluiting lastig en de premie hoog is. "Bij schade zijn minder problemen gesignaleerd; je zit minder lang aan een verzekering vast en de premie is relatief bescheiden. Misschien bestaan in die sector ook verkeerde prikkels, maar als dat al zo is hebben die niet tot grote problemen geleid", verdedigde hij de handhaving van de schadeprovisie. Kamerleden hadden een aantal zorgen:

  • Door de handhaving van deze provisiemogelijkheid bestaat het risico van een ´waterbedeffect´: de beloning die de aanbieder niet meer mag verstrekken met betrekking tot impactvolle producten zou kunnen verschuiven naar een extra vergoeding voor het afsluiten van schadeproducten
  • Wanneer geen regels worden geformuleerd voor schadeprovisie blijven omzetprovisie en andere bonussen in dit segment mogelijk, hetgeen niet in het belang van de klant is.

Omdat volgens De Jager het handhaven van de provisie "geen wet van Meden Perzen is" zal hij een "makkelijk aan te passen lijst" maken waarop de producten staan aangegeven waarvoor het provisieverbod geldt. "Die lijst valt indien daar aanleiding toe is dan meteen aangepast, c.q. vergroot worden." De boodschap is duidelijk: zolang De Jager en met hem de politieke partijen ervaren dat zich op schadegebied geen grote problemen voordoen, blijft provisie als beloningsmodel mogelijk. Zouden zich wel excessen voordoen, of blijkt de angst voor een ´waterbedeffect´ gegrond, dan zullen ook de eenvoudige schadeproducten op de provisieverbodslijst worden toegevoegd.

Op aandringen van de Kamerleden zal de minister nog vóór de inwerkingtreding van het provisieverbod regels opstellen waardoor omzetprovisie en andere bonussen bij schadeproducten (waarschijnlijk per 1 januari 2012) wettelijk worden verboden.

GEEN REACTIES