Man moet totale verzwegen pensioen inleveren bij ex

Man moet ook zijn eigen deel van pensioenen en verzekeringen die hij bij de echtscheiding verborgen had gehouden aan zijn ex-echtgenote overdragen (artikel 3:194 lid 2 BW). Een echtpaar dat in gemeenschap van goederen getrouwd is gaat scheiden. Bij het opstellen van de scheidingsakte verzwijgt de man vier pensioenregelingen en enkele verzekeringen. Naar later zal blijken is dat opzettelijk.

Nadat de akte is gepasseerd en beiden voor finale wijting hebben getekend, ontdekt de ex echtgenote het bestaan van de pensioenen en de verzekeringen. Zij eist dat de waarde daarvan aan haar wordt overgedragen.

Het beroep op finale kwijting aanvaardt de rechter niet. De vrouw heeft aangevoerd dat zij er op het moment van ondertekening van de akte van scheiding en deling vanuit ging dat haar echtgenoot alles wat er te verdelen viel had opgegeven. Haar toenmalige advocaat had zelfs nog uitdrukkelijk gevraagd naar eventuele pensioenregelingen en andere verzekeringen. "De in de akte opgenomen verleende finale kwijting ziet vanzelfsprekend niet op vermogensbestanddelen die (door verzwijging van de man) niet in de verdeling zijn betrokken."
De rechtbank wijst de totale waarde van de verzwegen pensioenen en verzekeringen aan de vrouw toe, zich beroepend op artikel 3:194 lid 2 BW. Daarin wordt bepaalt dat de deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt of verborgen houdt, zijn aandeel in die goederen verbeurt aan de andere echtgenoot. "Door de toevoeging van het woord opzettelijk", aldus de rechtbank, "kan alleen met succes een beroep worden gedaan op de bepaling, indien de man wist dat de goederen tot de gemeenschap behoorden." Tijdens de zitting komt dat voldoende naar voren.

Daarnaast heeft de man niet betwist dat hij wist dat de verzekeringen tot de te verdelen gemeenschap behoorden. Dit betekent dit dat hij niet alleen het deel waar de ex echtgenote bij verdeling van de gemeenschap recht op zou hebben gehad aan haar zal moeten overdragen, maar dat op de voet van artikel 3:194 lid 2 BW ook zijn deel aan haar zal worden toebedeeld.

(Art. 3:194 lid 2 BW: "Een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten.")

Het gehele vonnis

GEEN REACTIES