Loonheffingen 2012 – update

De eerder verschenen Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 (van november) is aangepast en aangevuld met een bijlage.

In deze documenten vindt u informatie over de vanaf 1 januari 2012 geldende regels voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief was de besluitvorming over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Vooruitlopend daarop heeft de Belastingdienst de informatie hierover toch al opgenomen.

Inhoud van de nieuwsbrief:

1 Premievrijstelling jonge werknemers (kleinebanenregeling) vervalt

2 Sectorpremie telt mee voor verrekenen van premiekortingen

3 Loon-over-systematiek structureel toegestaan

4 Opvragen jaarloongegevens blijft bestaan

5 Correctieverplichting

6 Aangifte loonheffingen op papier niet meer mogelijk

7 Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen vervalt

8 Vergrijpboete mogelijk na een eerdere betaalverzuimboete

9 Aangifte loonheffingen 2012: veranderingen en aandachtspunten

10 Vrijwilligersregeling ook voor algemeen nut beogende instellingen

11 Veranderingen 30%-regeling voor werknemers die naar Nederland komen

12 Werknemers op Nederlands Continentaal Plat verplicht sociaal verzekerd

13 Auto’s en bijtelling

14 Rittenregistratie niet meer nodig bij uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

15 Spaarloonregeling en levensloopregeling vervallen

16 Verhoogde arbeidskorting voor ouderen vervalt

17 Eindheffing spaarloon vervalt

18 Veranderingen bedragen afdrachtvermindering onderwijs

19 Veranderingen percentages en loongrens afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

20 Verhoging maximumbijdrageloon Zvw

21 Belangrijkste wijzigingen in tarieven, bedragen en percentages voor 2012

22 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2012 In de nieuwe versie is een aantal verbeteringen ten opzichte van de eerdere versie doorgevoerd. Het gaat om de volgende verbeteringen:

  • In tabel 1, 5, 6a en 6b zijn de kolommen met het jaarloon aangepast. In tabel 2d is het bedrag van € 51.501 in de kolom ’Inkomen meer dan’ gewijzigd in € 51.418.
  • In tabel 5 is het enkelvoudig tarief voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen en die een jaarloon hebben t/m € 18.945, aangepast. Dit is 1,95%.
  • In tabel 13 is het normbedrag voor producten uit eigen bedrijf aangepast. Dit is € 500.
  • In tabel 14 is bij starters een maximumbedrag toegevoegd.

Inhoud van de bijlage:

1 Auto’s met 0% bijtelling: veranderingen per 1 januari 2012

2 Hoogte privégebruik bij zeer zuinige, zuinige en overige auto’s in 2012 en later

3 Verduidelijking afdrachtvermindering onderwijs voor beroepsbegeleidende leerweg in uitzendsituaties

4 Uitbreiding afdrachtvermindering onderwijs met opleiding in eu- en eer-landen

5 Wet investeren in jongeren (Wij) en Wet werk en inkomen Kunstenaars (Wwik) afgeschaft

GEEN REACTIES