Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

In de Leidraad tweedepijler pensioenadvisering geeft de AFM aan waaraan een goed pensioenadviestraject moet voldoen. Met behulp van deze informatie beoogt de AFM de financieel dienstverleners informatie te verstrekken die zij kunnen gebruiken bij de verbetering van de kwaliteit van hun pensioenadvisering en eventueel het doorvoeren van aanpassingen die op grond van de wet noodzakelijk zijn. De Leidraad biedt een aantal praktijkvoorbeelden.De leidraad bestaat uit tien losse afleveringen plus een extra leidraad met als thema de betaalbaarheid van de pensioeregeling voor de werkgever .

1: De afm helpt bij een goed advies

In deze aflevering wordt ingegaan op de vier fasen van het adviestraject, zoals omschreven in de Wft: Inventariseren – Analyseren – Adviseren – Nazorg geven.

Inventariseren = aandacht schenkt aan alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van de werkgever.

In de analysefase vertaalt de adviseur de kenmerken van de onderneming en de financiële positie, de doelstellingen, de risicobereidheid en kennis en ervaring van de werkgever.

In de fase van advies geeft de adviseur aan wat een pensioenproduct is dat goed aansluit bij de situatie van de onderneming en de wensen van de werkgever.

Nadat het pensioenproduct is afgesloten zal de adviseur gedurende de looptijd van het pensioenproduct de onderneming ondersteunen.

2: Inventariseer aanwezigheid CAO en BPF

Bepaalde activiteiten van de onderneming kunnen wel onder een CAO en/of BPF vallen terwijl dit niet het geval hoeft te zijn voor andere activiteiten.

Indien voor de sector waarin de werkgever actief is een BPF bestaat, kijk dan of het BPF een adequaat pensioen oplevert. Misschien heeft de onderneming dispensatie of kan het die aanvragen. Niet altijd is aansluiting aan het BPF verplicht. Controleer ook of de pensioenvraag in overeenstemming is met een mogelijke CAO.

3: Wat voor pensioenregeling wil de werkgever?

Stel de bandbreedte van uw advies vast: is er een BPF/CAO – een bestaande pensioenregeling – is één regeling of meerdere nodig/mogelijk – moet werkgever als goed werkgever concurreren?

Inventariseer hoeveel zekerheid de werkgever aan zijn werknemers wenst te bieden en welke risico’s de werkgever wel en niet wil lopen.

En denk aan vrijwillige/aanvullende dekkingen en het kostenaspect.

4: Wat kan en wil de werkgever betalen voor een pensioenregeling?

U dient uitgebreid aandacht te schenken aan de vraag binnen welk financieel kader de pensioenregeling moet passen: Inventariseer de financiële positie van de onderneming. Bespreek ook wat de verwachting is over de financiële positie in de toekomst en ga na of de pensioenregeling ook in de toekomst draagbaar is. Het kan gebeuren dat u door de (zeer) beperkte financiële ruimte van de werkgever, een pensioenregeling moet adviseren die grote gevolgen kan hebben voor het pensioen voor de werknemers. Het is dan erg belangrijk dat de werkgever begrijpt wat hij wel en wat hij niet voor zijn werknemers regelt.

5: Passend advies houdt rekening met alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen

De werkgever verwacht en de wetgever eist van u dat u een passend advies geeft. Passend wil zeggen dat het advies aansluit bij de specifieke situatie van de werkgever, maar ook dat u van oordeel bent dat de werkgever er verstandig aan doet het advies op te volgen. Deze aflevering somt de wet- en regelgeving op waarmee u in bijna alle adviezen rekening moet houden. Wees alert op met wet- en regelgeving strijdige doelstellingen van de werkgever. Herken welke zaken in de regelgeving onduidelijk zijn, wijs de ondernemer erop en houd de ontwikkelingen op dat gebied in de gaten.

6: Samenvatting aandachtspunten advisering pensioenregeling

Deze aflevering geeft een samenvatting van de eerste vijf afleveringen.

7: Welk pensioenproduct past bij de werkgever?

De belangrijkste aandachtspunten bij het aanvragen van offertes bij pensioenverzekeraars voor de werkgever en het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst. De invulling van de pensioenregeling vormt het uitgangspunt om te kunnen bepalen welk pensioenproduct van welke pensioenuitvoerder het beste past bij de werkgever. Zorg dat u de offertes goed kunt vergelijken door dezelfde uitgangspunten te hanteren. U dient de relevante gegevens van de werkgever (‘het klantprofiel’) en het geadviseerde product te documenteren en te bewaren.

8: Advies bij wijziging of verlenging bestaande pensioenregeling

Indien u in het verleden zelf betrokken was bij de totstandkoming van het product dan mag u voor uw nieuwe advies gebruik maken van de gegevens die u in het verleden al heeft verzameld. Controleer of de aanwezige informatie volledig en actueel is. Als een andere pensioenadviseur betrokken was bij de totstandkoming van het bestaande pensioenproduct dan zult u het volledige adviestraject moeten doorlopen. Inventariseer de doelstellingen van de werkgever voor het wijzigen van de pensioenregeling en maak de gevolgen duidelijk. Informeer de werkgever dat hij de wijziging van de pensioenregeling dient af te stemmen met zijn werknemers.

9: Advies bij wijziging of verlenging bestaande pensioenregeling

De contacten met de werknemers vallen onder de Wft. Dit betekent dat u als pensioenadviseur, in uw contacten met de werknemers, aan de informatieverstrekkings- en adviesregels van deze wet dient te voldoen. Indien de adviseur aan een groep werknemers tegelijkertijd uitlegt hoe de pensioenregeling in elkaar zit en welke individuele keuzemogelijkheden de werknemers binnen deze regeling hebben dan is er sprake van een toelichting. Deze activiteit valt niet onder de Wft.

10: Samenvatting

Deze aflevering geeft een samenvatting van alle afleveringen van de Leidraad.

11: Beoordeling betaalbaarheid pensioenregeling voor werkgever

Kernvraag is welke inspanning van de professionele adviseur redelijkerwijs verwacht mag worden bij het naleven van de verplichting om een beeld te vormen of het te adviseren pensioenproduct voor de werkgever betaalbaar is. Vragen naar oordeel van de werkgever is daarvoor onvoldoende. Voor de beoordeling van de betaalbaarheid is inzicht nodig in de financiële gegevens. Vraag naar de toekomstverwachting van de werkgever en schat op basis daarvan de pensioenlasten gedurende de looptijd van het pensioenproduct in. Vraag de werkgever ook zijn doelstellingen te prioriteren indien zijn financiële mogelijkheden beperkt zijn.

GEEN REACTIES