Koopkracht werkenden stijgt met 2%, gepensioneerden met 0%

De koopkracht van werkenden neemt in 2014 toe met 2%, van uitkeringsgerechtigden met _% toenemen en de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden is 0%.

Dit schrijft minister Asscher aan de Tweede Kamer. De Kamer verzocht om een brief ‘over de vermeende inkomenskloof tussen 65-plussers en werkenden, naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan 2014 van het Centraal Planbureau CPB. Daarnaast vroeg de fractie van D66 om in te gaan op de koopkrachteffecten van het niet indexeren of korten van pensioen voor werkenden.

De minister:

"Het koopkrachtbeeld voor 2014 laat zich als volgt omschrijven: huishoudens met lage inkomens gaan er in 2014 meer op vooruit dan huishoudens met hoge inkomens, en werkende huishoudens gaan er meer op vooruit dan niet-werkende huishoudens. De mediane koopkracht van werkenden neemt in 2014 naar verwachting toe met 2%, uitkeringsgerechtigden zien hun mediane koopkracht met ¾% toenemen en de mediane koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden is 0%. Werkenden gaan er relatief het meeste op vooruit door de verhoging van het maximum van de arbeidskorting met €375,- en lagere pensioenpremies. Veel pensioenfondsen hebben hun pensioenpremie verlaagd als een direct gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

De koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden blijft achter bij die van uitkeringsgerechtigen doordat veel pensioenfondsen aanvullende pensioenen niet volledig indexeren. Verder heeft een aantal fondsen ook in 2014 kortingen moeten doorvoeren (met een gemiddelde omvang van circa 1%)."

Naar verwachting blijft de koopkracht van gepensioneerden in 2015 een kwart procent achter op die van werkenden en uitkeringsgerechtigden, omdat in dat jaar de indexatie nog beperkt zal zijn. Met andere woorden, ook in 2015 is sprake van een reële daling van de pensioenen.

“Ook werkenden hebben last hebben van het niet volledig indexeren van pensioenen, omdat de reële waarde hun opgebouwde pensioenaanspraken daalt. Afhankelijk van de ontwikkeling van de dekkingsgraad van pensioenfondsen kan de indexering van pensioenen in de toekomst worden ingelopen. Op dat moment profiteren zowel gepensioneerden als werkenden. Gepensioneerden omdat zij direct een hogere pensioenuitkering ontvangen en werkenden omdat door deze inhaalindexatie ook hun opgebouwde pensioenaanspraken worden verhoogd.”

GEEN REACTIES