Kellerman: Ook fondsen worden geassocieerd met graaicultuur

DNB-directeur Joanne Kellerman: Mensen zien pensioenfondsen niet meer als hun bondgenoten, maar als een deel van het probleem.

Joanne Kellermann zei dat in een speech ter gelegenheid van de presentatie van de VBDO-benchmark "Verantwoord investeren door pensioenfondsen 2014". Zij besteedde in haar verhaal aandacht aan het belang van duurzaam beleggen om het vertrouwen in de pensioensector te herstellen.

“Het is geen nieuws dat het vertrouwen in de afgelopen jaren ernstig is beschadigd, niet alleen in banken en verzekeraars, maar ook in pensioenfondsen.

Mensen herkennen zich niet meer in hun pensioenfondsen. Zij zien pensioenfondsen niet meer als hun bondgenoten, maar als een deel van het probleem.

Zij associëren pensioenfondsen met de graaicultuur en onevenwichtige belangenafweging in de financiële sector.

Benchmark duurzaam beleggen

In haar speech wees zij op het belang van de benchmark. “De benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) geeft een goed beeld van hoe duurzaam beleggen door de verschillende fondsen in de praktijk gebracht wordt.

Ook biedt de benchmark een referentiepunt: fondsen kunnen zien hoe ver zij gevorderd zijn in verhouding tot andere fondsen.

Op deze manier kan een benchmark ook gedrag beïnvloeden.

Zeker in een relatief kleine wereld als de Nederlandse pensioensector kan dit effectief zijn.

Pensioenfondsbestuurders willen natuurlijk niet dat hun fonds de ‘hekkensluiter’ is op het gebied van duurzaam beleggingsbeleid.

Bovendien geeft de benchmark de deelnemers inzicht in hoe hun fonds op verschillende onderdelen scoort, en zich verhoudt tot andere fondsen.”

Maar, voegt ze daaraan toe: “Hoe belangrijk ook, een goed beleggingsresultaat is niet het enige wat nodig is voor herstel van vertrouwen.

Voor volledig herstel is het nodig de deelnemer te betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Dat doe je door als pensioenfonds in dialoog te treden met de deelnemer.

Juist ook ten aanzien van het beleggingsbeleid: de manier waarop omgegaan wordt met het pensioengeld van de deelnemer, hoe het geld ‘aan het werk gezet wordt’.”

Nog te weinig pensioenfondsen raadplegen hun deelnemers

Aan dat laatste ontbreekt het nog, vindt VDBO.

Slechts 28 procent van alle 49 onderzochte pensioenfondsen raadpleegt haar deelnemers. Er is wel een licht stijgende trend waar te nemen. Vorig jaar was dat percentage namelijk nog maar 22 procent.
Toch is de VBDO niet ontevreden met de resultaten uit het onderzoek. Pensioenfondsen lijken duurzamer te beleggen. De totale gemiddelde score van de onderzochte fondsen is met tien procent gestegen. Het beste scoren in de benchmark het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Beiden scoren 4,3 uit vijf punten en delen daarmee de eerste plaats.

Daar staat tegenover dat de laagst scorende 16 fondsen duidelijk achterblijven. In die achterhoede is nauwelijks verbetering te zien. Sterker nog. Het aantal pensioenfondsen dat minder dan twee uit de vijf punten scoort is zelfs iets gestegen (van 27 procent naar 33 procent). Onder de achterblijvers bevinden zich onder meer de pensioenfondsen van het UWV, Shell en ING.

De VBDO vindt dat pensioenfondsen echter nog veel te weinig met hun achterban overleggen en waar het wel gebeurt, is de raadpleging nog summier. "Nu is het in de meeste gevallen nog zo dat bestuurders een duurzaam beleggingsbeleid formuleren. Vaak is dat vrij algemeen van aard en bepalen de uitvoerders uiteindelijk hoe dat beleid in de praktijk vorm krijgt. Dat moet anders", vindt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm. "De stem van de deelnemers pensioenfondsen moet veel meer doorklinken in het beleid en de uitvoering ervan. Idealiter stellen bestuurders een duurzaam beleggingsbeleid vast in samenspraak met de deelnemers pensioenfondsen."

Dialoog

Om de dialoog tussen pensioenfondsen en hun deelnemers te bevorderen, heeft de VBDO, in samenwerking met organisatieadviesbureau Accenture, een webapplicatie ontwikkeld. De website meerdoenmetjepensioen.nl maakt inzichtelijk hoe pensioenfondsen in hun beleggingen rekening houden met de maatschappelijke impact van hun investeringen. Doel van de website is dat deelnemers van een pensioenfonds via social media de dialoog aangaan met hun fonds over verantwoord beleggen.

GEEN REACTIES