Kabinet vindt herziening IORP-richtlijn ongewenst

Het grensoverschrijdende belang van pensioenstelsels is, gezien de verwevenheid met de nationale arbeidsmarkten, te verwaarlozen.

Het kabinet maakt zich grote zorgen over de door de Europese Commissie voorgestelde herziening van de IORP-Richtlijn.

“Allereerst is het kabinet gealarmeerd door de mogelijke financiële consequenties van herziening van de IORP-richtlijn. Het streven van de Commissie naar een gelijk speelveld met private pensioenverzekeraars zou zich ten onrechte kunnen vertalen in het definiëren van de huidige pensioenen als eenzelfde product als verzekeringen. Indien op basis van deze misvatting voor pensioenfondsen vervolgens vergelijkbare solvabiliteitseisen als voor private verzekeraars (uit Solvency II) worden gesteld, dan zouden de financiële buffers voor Nederlandse pensioenfondsen aanzienlijk vergroot moeten worden. Dat zal ten aanzien van reeds toegezegde pensioenaanspraken heel veel geld kunnen kosten. Initiële berekeningen leren dat pensioenen daarmee weliswaar aan dezelfde zekerheidsmaatstaf als verzekeringen zouden voldoen, maar dat daardoor ófwel de uitkeringen heel sterk gekort moeten worden, ófwel de premies aanzienlijk zouden moeten stijgen.

Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke kostenstijging voor Nederland onacceptabel is. Aan hogere solvabiliteiteisen is ook geen behoefte. Er bestaan fundamentele verschillen tussen pensioenfondsen enerzijds en private verzekeraars anderzijds, die tot uiting dienen te komen in het regime van financieel toezicht dat daarop van toepassing is.”

Het kabinet vraagt zich af waarom de Richtlijn eigenlijk herzien moet worden. “Onvoldoende duidelijk is waarom de bestaande voorschriften niet voldoen, en waarom een verdergaand ingrijpen van Europa noodzakelijk en gewenst is. Het grensoverschrijdende belang van pensioenstelsels is, gezien de verwevenheid met de nationale arbeidsmarkten, te verwaarlozen. Er dienen wel zeer dringende redenen te worden aangevoerd wil dieper Europees ingrijpen hier gerechtvaardigd zijn.” En die dringende redenen zijn er niet.

Verder staat het kabinet positief ten opzichte van het Witboek, waarin beleid geformuleerd wordt dat in Nederland al wordt toegepast.

GEEN REACTIES