Kabinet onderschrijft aanbevelingen commissie De Wit

Ingrijpende hervormingen zijn nodig in de financiële sector, zowel nationaal als internationaal, aldus het kabinet in reactie op het rapport. Financiële ondernemingen moeten door deze hervormingen meer solide, verantwoordelijk en transparant worden. Ook zal het toezicht worden versterkt en verbeterd. Dit draagt er aan bij dat financiële instellingen in de toekomst niet meer met belastinggeld hoeven te worden ondersteund. Dit schrijft het kabinet in haar reactie op het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel onder leiding van de heer De Wit.

Het kabinet zet zich actief in voor deze hervormingen. Vanaf 2011 zal het kabinet jaarlijks een wetgevingsplan indienen met voorstellen op het gebied van financiële markten. Onder andere op de volgende terreinen:

  • Internationale implementatie van de nieuwe kapitaalseisen, zodat banken meer solide worden. Dit betekent dat banken bijvoorbeeld meer eigen vermogen moeten aanhouden.
  • Toezicht op instellingen die nog niet onder toezicht staan, maar wel een belangrijke rol in de financiële wereld spelen. Dit vergroot de transparantie van de sector. Voorbeelden hiervan zijn het toezicht op kredietbeoordelingsbureaus dat zeer waarschijnlijk in de loop van 2011 van start zal gaan en de nieuwe Europese richtlijn voor toezicht op beheerders van onder andere hedgefondsen.
  • Introductie van een vooraf (ex ante) gefinancierd, risicogewogen depositogarantiestelsel, waardoor banken die een risicovoller beleid voeren meer moeten bijdragen. Dit vergroot de verantwoordelijkheid van de sector.
  • Meer mogelijkheden voor de toezichthouder om tijdiger en efficiënter in te grijpen bij financiële instellingen, mocht zich een nieuwe crisis voordoen.
  • Versterking van de raad van commissarissen bij financiële ondernemingen, onder meer door de introductie van een geschiktheidstoets, waarmee de huidige deskundigheidstoets en betrouwbaarheidstoets van commissarissen in onderlinge samenhang kan worden toegepast. Dit wordt ook ingevoerd voor beleidsbepalers.

Daarnaast acht het kabinet een cultuur- en gedragsverandering in de financiële sector noodzakelijk. Het is van belang dat de financiële sector stappen zet om een cultuuromslag te realiseren. Banken en verzekeraars werken hier momenteel aan. Het kabinet zal bezien of er over de volle breedte van de sector genoeg stappen worden gezet om het belang van de klant te borgen.

Het kabinet onderschrijft hiermee op hoofdlijnen de aanbevelingen van de commissie De Wit. Het rapport is van grote waarde voor de discussie over de wijze waarop de regulering van en het toezicht op de financiële sector doeltreffend kunnen worden verbeterd. De lopende internationale en Europese initiatieven en de Kabinetsvisie toekomst financiële sector vormen samen met de aanbevelingen van de commissie een krachtig handvat om verbeteringen in de sector te bewerkstelligen.

De parlementaire onderzoekscommissie De Wit heeft in mei haar rapport gepresenteerd. In oktober heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd een reactie te geven op het rapport

GEEN REACTIES