Jan Aikens: Geldwinkel-idee loopt uit de hand

Men moet daar pensioenhulp krijgen in de context van de gehele financiƫle situatie, vindt AFM.

“Pensioen en met name de betekenis die deelnemers moeten toekennen aan allerlei bedragen op het UPO bieden weliswaar voor grote groepen deelnemers enig overzicht, maar geen inzicht en leiden al helemaal niet tot inzicht in keuzes. Dat komt omdat zij niet begrijpen of, en, zo ja, welke keuzes te maken zijn in verband met hun toekomstige financiële situatie. Alleen persoonlijke hulp, in de vorm van extra voorlichting of doorverwijzing naar adviseurs kan voor deze deelnemers uitkomst bieden. Ten aanzien van pensioen- of financiële hulpverlening is hier het Juridisch Loket een goed voorbeeld.”

Dit schrijft de AFM in het Visiedocument pensioenuitvoering. Tot zover lijkt het AFM-loket sterk op het Geldwinkel-initiatief van minister De Jager. Maar even verderop vult de toezichthouder in wat hij onder ‘extra voorlichting’ verstaat. Dat is niet minder dan het samenstellen van een op de consument toegesneden financieel plan!

De AFM vervolgt:

“Het is daarom wenselijk dat een soort financieel loket, zoals de overheid dat voornemens is in te richten, daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Bij zo?n loket kan de consument desgewenst niet alleen pensioenhulp krijgen maar ook zijn toekomstig pensioeninkomen (laten) plaatsen in de context van zijn overige financiële situatie, zoals met name (toekomstige) uitgaven in verband met de aflossing van zijn hypotheek.”

Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van het idee om Geldwinkels op te richten, waar zoals De Jager het formuleerde, de mensen kunnen binnenlopen met basale financiële vragen. De invulling die de AFM geeft is niet alleen een brug te ver, maar moet ook tot nadenken stemmen. Gesteld dat de Geldwinkel er komt in de ‘uitgeklede’ vorm zoals de minister die voor ogen had, dan bestaat het gevaar dat die steeds meer taken krijgt toebedeeld. De AFM neemt daar nu al een voorschot op. Met andere woorden: ‘het loket’ gaat dan taken overnemen van de professionele adviseur. Diezelfde adviseur moet aan steeds hogere kennis- en vakbekwaamheidseisen voldoen om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen. Het kan dan niet zo zijn dat hij het Levendiploma alleen kan gebruiken om producten te adviseren op basis van een door een werkstudent of andere vrijwilliger samengesteld financieel plan.

Kortom: als het echt nodig gevonden wordt om Geldwinkels uit de grond te stampen, dan moet dat met een streng ingekaderde taakomschrijving met daarbij de garantie dat die niet wordt uitgebreid.

GEEN REACTIES