Jaarcijfers ASR marktconform, maar lastig vergelijkbaar

ASR schrijft over 2013 een mooi nettoresultaat, een gezonde combined ratio bij schade en toenemende winst bij leven, maar wel met mitsen en maren.

De Staat kan als aandeelhouder tevreden zijn met een dividend van € 99 miljoen, 11 miljoen meer dan in 2012. Dat is mogelijk omdat ASR over 2013 een nettoresultaat behaalde van € 281 miljoen.

De winst valt hoger uit dan in 2012 (€ 248 mln). Althans als geen rekening wordt gehouden met de boekhoudkundige wijziging die eind 2012 is doorgevoerd in de voorziening voor personeelspensioenen. Zou die wijziging een jaar eerder hebben plaatsgevonden dan had de winst van 2013 vergeleken moeten worden met een nettoresultaat 2012 van € 309 mln.

De winst die volledig is toe te rekenen aan de levensector. Dat het segment Schade het resultaat dat in 2012 behaald werd bijna volledig zag verdampen is na publicatie van de eerste halfjaarcijfers 2013 geen verrassing.

De combined ratio (de verhouding aan tussen geleden schade en bedrijfskosten en de verdiende premie) had kunnen uitkomen op een mooie 96,5%. Ware het niet dat een extra voorziening getroffen moest worden voor de te verwachten verliezen op de WGA-ER portefeuille van € 137 miljoen. In 2012 werd daarvoor een bedrag van € 67 miljoen gereserveerd. Te hopen is dat de stroppenpot nu voldoende gevuld is om de lasten in de toekomst te kunnen dragen. ASR is daar optimistisch over: “Inmiddels zijn extra maatregelen genomen om de schadelast te beheersen en continu inzichtelijk te houden. Stringentere richtlijnen voor acceptatie van nieuwe verzekeringen, een intensiever en controleerbaarder claimbehandelingstraject en de invoering van een nieuw premiemodel toegespitst op het risicoprofiel van de werkgever zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de performance in dit gebied.”

Over het eerste halfjaar werd voor het schadesegment een winst (inclusief deze reservering) gemeld van € 6. Aan het eind van het jaar was daar nog € 5 miljoen van over.

De omzet Schade liep met 4% terug tot € 2.392 mln. Deze afname is aldus ASR zichtbaar in vrijwel alle productgroepen. “De hogere productie wordt teniet gedaan door hogere royementen als gevolg van de focus op rendement en bedrijfsbeëindigingen van met name ZZP-ers.”

Een sterkere terugloop in productie laat het levensegment zien. Daar kwam de omzet uit op € 1.666 mln, 12% minder dan in 2012. Opvallend is dat de in het eerste halfjaar ingezette daling zich versterkt heeft doorgezet. Het goede nieuws is, dat de omvang van afkopen bij Leven Individueel in 2013 halveerde na de piek in 2012 en daarmee terug is op historisch gezien meer ‘normale’ niveaus.

Bij pensioenen nam de omzet af met 6%. ASR hoopt het marktaandeel terug te winnen met het nieuwe Werknemers Pensioen dat eind 2013 werd geïntroduceerd.

De cijfers van ASR laten een redelijk marktconform beeld zien. De winst komt niet uit een toename van de omzet, maar wordt bepaald door (het snijden in) de operationele lasten en de beleggingsresultaten. Daarnaast wordt het uiteindelijke winstcijfer eveneens bepaald door eenmalige baten en lasten, waardoor het lastig is de technische resultaten van de primaire verzekeringsactiviteiten jaar op jaar en met andere marktspelers te vergelijken.

In het geval van ASR wordt dat zoals gezegd extra bemoeilijkt omdat in 2013 een stelselwijziging is doorgevoerd met betrekking tot de verwerking van de pensioenregeling (IAS19R). Deze wijziging heeft een boekhoudkundig effect op het nettoresultaat, de operationele lasten en het Eigen Vermogen. Deze aanpassing heeft daardoor ook invloed op het rendement op het Eigen Vermogen.

De op zichzelf robuuste buffer van 268% DNB-solvabiliteit is een stuk lager dan in 2012 (293%). Maar daar staat dan weer tegenover dat ASR voor de berekening gebruik maakt van de ECB-curve van triple A-landen. Frankrijk verloor in 2013 de AAA-status. Door deze externe factor daalde de solvabiliteit van verzekeraars aanzienlijk. ASR zag daardoor de marge met 20 punten omlaag gaan. Wordt dit buiten beschouwing gelaten dan is de solvabiliteitspositie van ASR vrijwel ongewijzigd (hoog) gebleven.

Klaar voor de private markt

Mede door de solide vermogenspositie is ASR klaar voor de private markt.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: "In 2014 zal duidelijk worden hoe en wanneer ASR terug gaat naar de private markt. Wij zijn hier nu klaar voor, zoals minister Dijsselbloem in zijn brief aan de Tweede Kamer van augustus 2013 aankondigde.

Ongeacht de wijze waarop die terugkeer naar de private markt vorm krijgt, blijven wij gefocust op het doorzetten van onze strategie. Dat betekent dat wij ook de komende jaren hard blijven werken om onze organisatie te blijven aanpassen om consumenten en bedrijven in staat te stellen zich voor de juiste prijs tegen risico’s te verzekeren of hun vermogensopbouw aan ons toe te vertrouwen.

In 2013 is de klantgerichtheid van ASR aantoonbaar vergroot. De kosten zijn weer verder teruggebracht. De solvabiliteit en de balans zijn op orde, de verzekeringsactiviteiten ontwikkelen zich positief. Dit zijn resultaten van de ingezette koers. Er kan een gezond bedrijf met goede perspectieven terug naar de private markt.”

GEEN REACTIES