Invloed bankenbelasting op kredietverstrekking en huizenprijzen

Weekers: Onder ongunstige omstandigheden kan de bankenbelasting leiden tot een huizenprijsdaling van circa 19%.

Met betrekking tot de gevolgen van de bankenbelasting heeft DNB twee scenario’s geschetst:

1. Een scenario waarin de banken de kosten van de bankenbelasting volledig doorberekenen aan de klanten via hogere kredietrentes. Het effect van de bankenbelasting op de kredietverlening komt volgens DNB dan uit op gecumuleerd €10 mrd. in 10 jaar tijd waarbij de huizenprijzen maximaal zo’n 1 à 2% zullen dalen.

2. Wanneer de banken niet in staat zijn om de belasting door te berekenen en bovendien al hun winst nodig hebben om hun kapitaalbuffers te versterken gaat dit onvermijdelijk gepaard met balansverkorting waardoor de kredietverlening in Nederland jaarlijks ruim €20 mrd. lager uitvalt dan in een situatie zonder bankenbelasting. In dit scenario heeft DNB een huizenprijsdaling van circa 19% ingeschat.

De waarheid zal ergens in het midden van deze twee scenario’s liggen, schrijft staatssecretaris in antwoord op een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. Waar ergens in dat midden, wil Weekers niet aangeven. “Gezien het zeer moeilijk in te schatten effect op de kredietverlening ga ik geen uitspraken doen over mijn verwachtingen ten aanzien van de effecten op de kredietverlening.”

Maar uit de brief blijkt wel dat hij er rekening mee houdt dat de realiteit weleens dicht bij het somberste scenario kan uitkomen.

“Onder ongunstige omstandigheden kan het negatieve effect van de winstverlaging op kredietverlening echter niet buiten beschouwing worden gelaten. In dat geval is de methode zoals in het tweede scenario van DNB plausibel.” En op de vraag waarom DNB geen gebruik heeft gemaakt van een gemengd scenario (zowel afwenteling op consument als winstreductie), antwoordt Weekers: “DNB schetst in haar analyse een bandbreedte. De huidige economische omstandigheden gaan met zulke onzekerheden gepaard dat DNB zich niet goed in staat acht een puntschatting te geven.”

De toonzetting van de brief ademt de sfeer uit dat het invoeren van de bankenbelasting gelijk staat aan het spelen met vuur.

Mede daarom herhaalt de staatssecretaris dat hij “de effecten op de kredietverlening van de verschillende maatregelen waarmee de banken worden geconfronteerd, goed zal monitoren. Zoals ik tijdens de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel duidelijk heb gemaakt zal ik, mocht dat nodig zijn, tijdig, accuraat en passend kunnen ingrijpen.”

GEEN REACTIES