Hypothecaire leennormen worden wettelijk vastgelegd

Verschil van mening tussen Nibud, NHG en AFM over inkomenscriteria, zoals bij de verruiming voor tweeverdieners, wordt binnenkort onmogelijk. (zie ook: Vragen aan AFM over maximum leencapaciteit)

In een motie heeft de Tweede Kamer gevraagd ‘al het mogelijke te doen om het banken mogelijk te maken om de hypothecaire leennormen van het Nibud te hanteren zonder dat er onduidelijkheid in de markt ontstaat doordat de AFM aanleiding ziet om handhavend op te treden’.

Minister Spies zegt in een Kamerbrief toe de motie uit te voeren en duidelijkheid voor de gehele hypotheekmarkt te bieden over de inkomenscriteria.

Daarmee wordt de open norm voor verantwoorde kredietverstrekking wettelijk gedicht.

Een van de gevolgen is dat de norm niet meer wordt vastgesteld in opdracht van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting waaronder de hypotheekgarantie valt), maar van de rijksoverheid.

Minister Spies: “Bij de invulling van de rol van opdrachtgever zal het Rijk er op toezien dat de inkomenscriteria in onafhankelijkheid worden opgesteld, met inachtneming van bepaalde procesmatige waarborgen. In de praktijk betekent dit dat het ministerie van BZK, in samenwerking met het ministerie van Financiën, jaarlijks een opdracht verstrekt aan een onafhankelijk instituut om een advies op te stellen voor de inkomenscriteria. Daarbij zal worden gewaarborgd dat het onafhankelijk instituut de verschillende stakeholders, waaronder het WEW, de AFM, DNB en het Contactorgaan hypothecair financiers, consulteert, zodat recht wordt gedaan aan ieders verantwoordelijkheid.

De procedure wordt als volgt:

De minister van Financiën legt de door een onafhankelijk instituut op te stellen inkomenscriteria wettelijk vast.

Aan de hand van het advies legt de minister de inkomenscriteria jaarlijks vast in een ministeriële regeling.

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) wordt bepaald dat een aanbieder van hypothecair krediet de bij ministeriele regeling vastgestelde inkomenscriteria toepast bij de beoordeling van een aanvraag voor hypothecair krediet.

Er wordt naar gestreefd om het Bgfo en het opdrachtgeverschap per 1 januari 2013 te wijzigen.

GEEN REACTIES