IFRS biedt grote mogelijkheden voor verzekeraars

Ernst & Young ziet naar aanleiding van de bepalingen in de ED van fase II van IFRS 4 Insurance Contracts kansen voor verzekeraars om gelijkvormige beginselen te hanteren Gelijkvormige beginselen voor externe financiële verslaggeving en lopende projecten op het gebied van risicobeheer en solvabiliteit (ondermeer in het kader van het Solvency II project van de Europese Unie).

Niek de Jager, IFRS-expert en voorzitter van de verzekeringspraktijk van Ernst & Young in Nederland, ziet grote mogelijkheden voor de verzekeringssector: "Zonder twijfel leidt IFRS 4 tot betere vergelijkbaarheid voor de gehele verzekeringssector. Ik verwacht dat opstellers van jaarrekeningen beter zullen weten waar ze aan toe zijn en dat gebruikers, van (vertegenwoordigers van) polishouders tot beleggers en analisten beter inzicht zullen krijgen in het financiële reilen en zeilen van verzekeraars. Dit is het directe gevolg van een set regels waarin waardering en rapportagestructuur een logisch geheel vormen. Daarnaast zien we een groot aantal uitgangspunten ook terug in Solvency II. Wij zijn blij met deze consistente waardering en rapportagestructuur voor de hele verzekeringssector en hopen dat dit een bijdrage levert aan een meer inzichtelijke jaarverslaggeving en daarmee aan herstel van het vertrouwen in de sector. Er is lang naar deze standaard uitgekeken en het is van groot belang dat de verzekeringssector en alle belanghebbenden de komende vier maanden deelnemen aan het consultatieproces, zodat een breed draagvlak ontstaat en de uiteindelijke standaard ons brengt wat we momenteel ontberen."

De Jager: "De invoering van de nieuwe standaard zal geen sinecure zijn en vereist planmatig handelen. Belangrijke stappen zullen in de komende jaren moeten worden gezet om tijdige en betrouwbare invoering mogelijk te maken, waarbij het met name zaak is om de verschillen en overeenkomsten met de lopende Solvency II projecten in kaart te brengen. Echter, alle verzekeraars zitten in hetzelfde schuitje en in de voorbereiding gaan de kosten ook hier voor de baten uit.  De voordelen voor de verzekeringssector en de hele financiële wereld moeten niet worden onderschat. Vergelijkbare verslaggeving betekent immers dat verzekeraars beter kunnen inschatten hoe beleggers en andere belanghebbenden tegen hun organisatie aankijken. Uiteindelijk kan dit leiden tot lagere vermogenskosten."

Aanpassingen in de organisatie

De meeste verzekeraars bereiden zich momenteel voor op de implementatie van Solvency II die officieel per 31 december 2012 ingaat. Tegelijkertijd ondervinden verzekeraars de grote uitdaging om duidelijk en meer transparant te zijn over hun financiële prestaties. Dit is een gevolg van de focus van beleggers op uitkering van dividend en korte termijn resultaten, verschil in performance indicatoren en voor levensverzekeraars de diversiteit in embedded value rapportages. Lex van Overmeire, Ernst & Young leider van de verzekeringssector in Europa, Midden Oosten, India en Afrika: "Verzekeraars staan voor de vraag hoe zij de dubbele uitdaging moeten aangaan om zowel IFRS 4 als Solvency II te implementeren en voor sommigen de driedubbele uitdaging om dit met hun kapitaalmanagementprogramma&acutes en embedded value rapportages te integreren. In een efficiënte aanpak worden financiële verslaggeving, rapportages aan de toezichthouder, rapportages over economische kapitaal en managementrapportages gestroomlijnd. Het behoeft geen betoog dat dit vanwege de complexiteit en samenhang hoge eisen stelt aan het projectmanagement. Kritische prestatie-indicatoren zullen moeten wijzigen om de juiste beslissingen te kunnen blijven nemen. Naast een uitdaging is het echter ook een uitgelezen kans voor veel verzekeraars om hun bedrijfsvoering te verbeteren en tegelijkertijd de inefficiënties die het voeren van meerdere waarderingssystemen naast elkaar met zich meebrengt te beëindigen."

GEEN REACTIES