Het gewijzigde wetsvoorstel Financiële Markten 2016

In de vakantie is een nieuwe versie verschenen waarin de toezichthouder niet meer kan schorsen op grond van waarschijnlijke ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid.

In de oorspronkelijke versie die in juni 2014 ter consultatie lag werd voor interne toezichthouders en dagelijks beleidsbepalers de geschiktheidseis gelijk getrokken met die van betrouwbaarheid. Zo luidde een nieuwe bepaling: ‘indien sprake is van twijfel aan de geschiktheid van een persoon als bedoeld in de artikelen 3:8 of 4:9. Deze aanwijzing kan niet strekken tot het doen heenzenden van bedoelde persoon.’

Het gaat om personen die het dagelijks beleid van een onderneming bepalen en personen die het toezicht daarop uitoefenen. Bij twijfel kunnen ze dus niet door de toezichthouder worden heengezonden, maar wel worden geschorst in afwachting van een definitief oordeel.

Dat laatste ging de Raad van State te ver. “Ten eerste is het mogelijk dat personen worden geschorst als gevolg van de aanwijzing, terwijl achteraf kan blijken dat zij de geschiktheids- of betrouwbaarheidsbeoordeling kunnen doorstaan. De betrokkenen kunnen dan al aanzienlijke reputatieschade hebben geleden.

Ten tweede grijpt de aanwijzing in in de verhoudingen binnen financiële ondernemingen. Een financiële onderneming is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van functioneren van haar bestuurders en beleidsbepalers. Als er aanwijzingen zijn dat een medewerker of bestuurder niet langer geschikt of betrouwbaar is, mag van het bestuur of de raad van commissarissen van de financiële onderneming worden verwacht dat zij de benodigde stappen neemt.”

In het licht van deze opmerkingen heeft minister Dijsselbloem besloten

“wenselijkheid van de voorgestelde aanwijzingsbevoegdheid en de eventuele wettelijke vormgeving van een dergelijke bevoegdheid te heroverwegen. Dit leidt ertoe dat dit onderdeel niet in het onderhavige wetsvoorstel zal worden meegenomen.”

Eveneens is op advies van de Raad van State het onderdeel ‘Toepassing Douanewet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme’ uit het wetsontwerp geschrapt.

GEEN REACTIES