Heldere normen voor particuliere beveiliging koopvaardij

Om het speelveld van de internationale transportverzekeringsbranche gelijk te hou-den, kan het beste worden aangesloten bij de International Marine Organization.

Nederlandse verzekeraars zijn blij met het voornemen van het kabinet om private bewapende beveiligers toe te staan in de strijd tegen piraterij.

Private Security Companies (PSC’s) zijn een goede aanvulling op de inzet van mariniers doordat ze goedkoper, efficiënter en meer flexibel in te zetten zijn. “Wild-west-praktijken zijn echter niet wenselijk”, waarschuwt het Verbond, “en daarom moeten de normen voor deze beveili-gingsbedrijven helder zijn. Om het speelveld van de internationale transportverzekeringsbranche gelijk te houden, kan daarvoor het beste worden aangesloten bij de normen van de International Marine Organization (IMO).”

Jenny Groeneveld van het Verbond bracht dit naar voren in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de inzet van PSC’s op Nederlandse koopvaardijschepen.

De ons omringende landen hebben al de nodige ervaring met de inzet van PSC’s. Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen de bestaande internationale richtlijnen gebruiken, aldus

Groeneveld. De scheepvaart is een internationale aangelegenheid. Dan ligt het voor de hand als er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de internationale normen op dit terrein, met name binnen de internationale maritieme organisatie IMO. Daarin is ook de juridische positie van de kapitein geregeld. Aansluiten bij deze regels bevordert de eenduidigheid en daarmee het level playing field.

De Nederlandse verzekeringsmarkt voor zeetransport is relatief beperkt. Het overgrote deel van deze risico’s wordt via de Londense markt verzekerd. Nederlandse verzekeraars verzekeren met name zeecasco’s en goederen, zij verzekeren geen bemanning. Nederlandse verzekeraars mogen geen voorwaarden aan beveiligers stellen en doen dat ook niet. Daarmee wordt de concurrentiepositie van Nederlandse verzekeraars ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten geschaad. Als de regels voor PSC’s te veel afwijken van de buitenlandse regels, ontstaat eenzelfde situatie en zijn we nog niets opgeschoten.

Verzekeraars zitten nu in een lastig parket door het verschil van wetgeving. Het level playing field is ongelijk en de internationale markt maakt dat Nederland op achterstand komt ten aanzien van de bui-tenlandse concurrenten. Het Verbond ziet daarom graag dat er vaart gemaakt wordt met het aanpas-sen van de wet op dit punt.

GEEN REACTIES