Gevecht om omvangrijke pensioengelden is losgebarsten

NOPD pleit voor afschaffing verplichtstelling en stevige herijking pensioen in eigen beheer. рPensioenbeleid overheid is gespeend van visie.с

Het grote gevecht om de omvangrijke pensioengelden is begonnen, zo constateert de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD). In een speciaal ‘HerfstStatement’ stelt de beroepsorganisatie dat het pensioenbeleid van de overheid gespeend is van visie. De NOPD reikt de helpende hand toe door een reeks (gedurfde) aanbevelingen te doen.

Onder die aanbevelingen zijn onder meer de verplichting tot waardeoverdracht bij wisseling van baan, verplichte conversie van pensioenrechten bij echtscheiding, afschaffing van de verplichtstelling voor bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en stevige herijking van pensioen in eigen beheer voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). De deskundige aanbevelingen moeten in samenhang worden gezien, benadrukt de NOPD. “Juist dat onderdeel ontbreekt in het pensioenbeleid, dat te veel wordt bepaald door ad hoc-maatregelen.”

Aanbevelingen

De aanbevelingen van de NOPD, die een bijdrage kunnen leveren aan een eenduidig, begrijpelijk en toekomstbestendig pensioenbeleid.

  • bij baanwisseling verplichte waardeoverdracht; dit scheelt aanzienlijk in de administratie(kosten) en levert een beter overzicht op.
  • bij echtscheiding verplichte pensioenconversie; scheiden betekent uit elkaar, dus ‘conversie tenzij’. Anders blijven ex-partners onnodig, letterlijk tot aan hun pensioen, aan elkaar verbonden.
  • afschaffing verplichtstelling bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen; keuzevrijheid voor werkgevers is nodig voor marktwerking én behoud van voldoende solidariteit, inclusief betrokkenheid van jongeren.
  • afschaffing doorsneepremie; gezien de groei van het aantal zzp’ers én de vergrijzing zet de doorsneepremie een te grote druk op jongeren.
  • bijstelling norm naar 1,5% per dienstjaar (zonder NP); de ‘aloude’ 70%-norm is achterhaald en stamt uit het kostwinnerstijdperk. Wil pensioen betaalbaar blijven, rekening houdend met het tweeverdienerschap, dan is 1,5% voldoende.
  • pensioen eigen beheer voor dga’s stevig herijken; pensioen eigen beheer is, in de huidige vorm, niet langer van deze tijd en levert te veel complexe situaties op. Als alternatief kan er in de ‘opbouwfase’ een echte ondernemersfaciliteit komen: gedegen vermogensbeheer met extern aankoop van pensioen op ingangsdatum.
  • zzp’ers mogen hun ‘pensioen’ in de opbouwfase stallen bij een bank; sparen doe je waar dit het beste kan en als dat een bank is, dan is dat een bank.
  • advieskosten voor pensioendoeleinden en financiële planning aftrekbaar houden tegen 30%-tarief; beter een goed advies dan een verkeerde keus voor je ‘oudedag’. Fiscale stimulans – zo blijkt uit internationaal onderzoek – zal efficiency bevorderen.
  • instelling adviescommissie pensioencommunicatie; het Pensioenregister (met www.mijnpensioenoverzicht.nl) moet uiteraard leading zijn in de communicatie. Tot nu toe komt alle pensioencommunicatie niet aan; het is te ad hoc.

GEEN REACTIES