Gemeenten moeten alle WOZwaarde-bezwaarschriften behandelen

Gemeenten kunnen een bezwaarschrift met betrekking tot de vaststelling van de WOZ-waarde niet meer naast zich neerleggen wanneer sprake is van een geringe afwijking. De Hoge Raad heeft bepaald dat dat toetsing van de WOZ-waarde in bezwaar- en beroepsprocedures niet langer mag worden beperkt op grond van de zogenoemde Fierensmarge.

In deze zaak is de WOZ-waarde van een een woning door de gemeente vastgesteld op 99.000 euro. De eigenaar van de woning was het niet met deze vaststelling eens. Na overleg zijn de eigenaar en de gemeente het erover eens geworden dat de waarde van de woning 95.000 euro bedraagt. De gemeente heeft de vastgestelde waarde echter niet verminderd, omdat de afwijking ten opzichte van de vastgesteld waarde blijft binnen de Fierensmarge, die in dit geval 5% bedraagt. De gemeente heeft daarom de vaststelling van de WOZ-waarde op 99.000 euro gehandhaafd.

De gemeente kreeg in eerste aanleg van de rechtbank gelijk en datzelfde gold in hoger beroep.  De Hoge Raad nam een ander standpunt in en besliste dat de Fierensmarge in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom, omdat vaststelling van een te hoge waarde leidt tot belastingheffing in strijd met de wet en de betrokkene geen redelijke mogelijkheid heeft om de rechtmatigheid van die maatregel effectief te betwisten.

De vaststelling van de WOZ-waarde door de gemeenten leidt tot een groot aantal bezwaarschriften en daarop volgende beroepsprocedures voor de belastingrechter. Op grond van een amendement van het Tweede Kamerlid Fierens is in art. 26 a van de Wet WOZ een regeling opgenomen om het aantal bezwaar- en beroepschriften over de waardevaststelling te beperken. De regeling geldt voor gevallen waarin de gemeente de waarde van een onroerende zaak vaststelt op een hoger bedrag dan de waarde volgens de normen van de Wet WOZ, maar de afwijking binnen een beperkte marge blijft. In dat geval kan d door de gemeente vastgestelde waarde niet via bezwaar en beroep kan worden betwist. Deze zogenoemde Fierensmarge wordt nu dus door de rechter niet meer erkend.

Het arrest van de Hoge Raad

GEEN REACTIES