SER: Geef zzp-er gelijke pensioenrechten als werknemer

De SER concludeert in het conceptadvies ╚Positie zelfstandig ondernemers╚ dat de pensioensituatie van zzp-ers verbetering behoeft. De Sociaal-Ecomische Raad doet daarvoor de volgende aanbevelingen:

Verruiming fiscale mogelijkheden

De raad bepleit een verbetering van de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw door zzp-ers. Deze moeten voor werknemers en zzp-ers materieel gelijk zijn. "Zzp-ers zouden verder de fiscale ruimte behalve in de derde pijler desgewenst ook in de tweede pijler moeten kunnen benutten."

Vergroting pensioenbewustzijn

Verder acht de raad het van belang dat het pensioenbewustzijn van zzp-ers verbetert. "Hier ligt een taak voor de Kamers van Koophandel die hiervoor aandacht kunnen vragen wanneer de zzp-er zich inschrijft. Organisaties van zelfstandigen kunnen hieraan eveneens een belangrijke bijdrage leveren."

Betere benutting derde pijler

Daarnaast kunnen organisaties van zelfstandigen zich richten op een betere benutting door zzp-ers van de derde pijler, bijvoorbeeld via initiatieven om te komen tot collectieve en daardoor voordeliger pensioenproducten dan wel initiatieven om nieuwe producten te (laten) ontwikkelen in aansluiting op de behoeften van hun leden.

Mogelijkheden in de tweede pijler

Wat de mogelijkheden tot pensioenopbouw in de tweede pijler betreft, wijst de raad allereerst op de bestaande mogelijkheid dat bedrijfstakpensioenfondsen hun werkingssfeer uitbreiden tot zzp-ers in de sector, vanzelfsprekend met betrokkenheid van representatieve organisaties van zelfstandigen in die sector.

In de tweede plaats stelt de raad voor de vrijwillige voortzetting van de deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds door zzp-ers die eerst als werknemer deelnamen in het fonds, gedurende de gehele periode van 10 jaar fiscaal te faciliëren. Daarnaast bepleit hij, onder voorwaarden, de mogelijkheid van een langduriger vrijwillige voortzetting, eventueel tot aan de pensioendatum. Deze voorwaarden zouden betrekking kunnen hebben op het werkzaam blijven binnen de sector, het arbeidsverleden en het in de sector opgebouwde pensioen en de duur van de toekomstige opbouw.

Op een tweetal punten beveelt de raad onderzoek aan. Zo bepleit hij onderzoek naar de mogelijkheid van vrijwillige aansluiting voor zzp-ers bij bedrijfstakpensioenfondsen in de sector waarin zij werkzaam zijn. Een dergelijke mogelijkheid kan tegemoet komen aan onder meer de behoeften van zzp-ers die eerder in een andere sector werkzaam waren en van starters. Daarnaast acht hij het gewenst dat onderzocht wordt of en zo ja in welke mate pensioenvoorzieningen voor zzp-ers mogelijk zijn die sterke gelijkenis vertonen met tweedepijlerpensioenen voor werknemers.

GEEN REACTIES