FTK-wetsvoorstel niet eerder dan in maart naar de Kamer

Het voorstel wacht op het verwerken van het pensioenakkoord van de brede coalitie en het advies van de Commissie Parameters.

“Als het wetsvoorstel voor het zomerreces in uw Kamer kan worden behandeld, zie ik voldoende voorbereidingstijd voor het pensioenveld en kan de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving blijven staan op 1 januari 2015”, schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer. Het ‘pensioenveld’ is dat niet met haar eens. Pensioenuitvoerders zullen niet in staat zijn het nieuwe financiële toetsingskader in een paar maanden te implementeren. De Pensioenfederatie pleit voor een termijn van één jaar vanaf het moment dat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen.

Het wetsvoorstel heeft pas op de plaats gemaakt om de gevolgen te bestuderen van het pensioenakkoord dat het kabinet sloot met VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP. Die voorstellen zijn primair gericht op de pensioenopbouw, maar raken ook het financieel toetsingskader.

“Nu de nieuwe voorstellen voor de pensioenopbouw er liggen, kunnen we de laatste hand leggen aan het financieel toetsingskader. Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht, zal ik het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar uw Kamer sturen.
De wijze waarop het financieel toetsingskader uitwerkt is mede afhankelijk van de rekenregels voor rendementsparameters. Zoals voorgeschreven in de Pensioenwet komt er elke drie jaar een advies over deze rekenregels. De Commissie Parameters werkt momenteel aan dit advies en verwacht deze rond 1 maart a.s. aan mij te kunnen sturen. Ik ben voornemens om het wetsvoorstel ftk en de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters gelijktijdig naar uw Kamer te zenden. Op die manier kunt u een integrale afweging maken over het wetsvoorstel en de uitwerking daarvan in de praktijk.”

GEEN REACTIES