Frank Stadermann over meldingsplicht

De meldingsplicht in veel aansprakelijksheidsverzekeringen is in strijd met de wet.

Dit concludeert Frank Stadermann, advocaat gespecialiseerd in wa en verzekeringsrecht, in zijn proefschrift ‘Enige vraagstukken van verzekeringsdekking’. Verzekeraars eisen ten onrechte dat onmiddellijk situaties gemeld worden die eventueel tot een aansprakelijkheidsclaim kunnen leiden. Indien dit later gebeurt, mogen zij niet weigeren uit te keren.

"In de meeste polissen van aansprakelijkheidsverzekeringen staat, dat de verzekerde zodra hij kennis draagt van een omstandigheid die kan leiden tot een claim, hij daarvan melding dient te maken bij zijn verzekeraar. Alleen dan heeft hij recht op dekking als hij inderdaad aansprakelijk wordt gesteld. Dan hebben we het over ‘claims made verzekeringen’. Dit zijn verzekeringspolissen die alleen die claims uitbetalen, die tegen de verzekerde worden ingesteld tijdens de looptijd van de verzekering.

De verplichting om een omstandigheid waaruit een claim kan volgen, te melden, staat echter haaks op de wet. De wet schrijft namelijk dwingend voor dat een verzekerde pas meldingsplicht van een omstandigheid heeft aan de verzekeraar, als het risico waartegen is verzekerd, zich heeft verwezenlijkt. Bij een aansprakelijkheidsverzekering verwezenlijkt het risico zich op zijn vroegst pas als de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld. Dus is de meldingsplicht bij ‘claims made verzekeringen’ in strijd met de wet." Deze conclusie uit het promotie-onderzoek heeft ingrijpende gevolgen. Dit geldt namelijk voor de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen die op ‘claims made’-basis’ zijn gesloten, ook voor bijvoorbeeld artsen en bedrijven. Frank Stadermann: “Stel dat een arts een fout maakt. Hij ontdekt dit gedurende de looptijd van zijn aansprakelijkheidsverzekering en maakt vervolgens niet direct melding van deze omstandigheid bij zijn verzekeraar. De arts hoeft de melding niet direct te doen om toch gedekt te zijn tegen de gevolgen van zijn fout. Als het maar gebeurt voor het einde van de verzekeringsperiode.”

GEEN REACTIES