Fondsen: ╚Lage rente geen reden om te korten╚

De vijf grootste bedrijfstakpensioenfondsen vinden het niet verantwoord de huidige ╚extreem lage rente╚ als argument te gebruiken om te korten op de pensioenrechten. Dat stellen zij in een interne notitie.

"De rentestand is door Europees overheidsbeleid momenteel kunstmatig laag. Dit overheidsingrijpen is gunstig voor bijna alle economische agenten, behalve voor de pensioenfondsen. De interventies op de Europese financiële markten hebben geleid tot de lage rentestanden. Wanneer de rente echter weer terugkeert naar het niveau van een maand geleden (juli 2010), zal verreweg het grootste deel van de pensioenfondsen zich al wel weer ruim boven hun herstelpad bevinden. Het lijkt niet verstandig om een ingrijpende maatregel als het eventueel korten van pensioenrechten voor miljoenen Nederlanders af te laten hangen van deze tijdelijk lage rentestand."

Concreet pleiten de fondsen voor een verdere verlenging van de termijn voor het korte- en lange termijnherstelplan. Een andere mogelijkheid is het werken "met een ander soort graadmeter. Zo zou het fonds ook een fictieve dekkingsgraad kunnen berekenen waarbij niet de huidige rentestand wordt gebruikt, maar de rentestand ten tijden van het indienen van het herstelplan. Andere opties zouden het gebruik van een vast rentepercentage of een gemiddeld rentepercentage kunnen zijn."

Maar de fondsen beseffen dat dit soort opties niet in het verlengde van het huidige FTK vallen en daarom korte termijn moeilijk te realiseren zijn.

GEEN REACTIES