“Erken dat bij pensioen de belangen van generaties verschillen”

AFM-voorzitter Ronald Gerritse: рDe pensioendiscussie vraagt om erkenning van het conflict tussen belangen van verschillende generaties.с

Gerritse zei dat in een presentatie tijdens het Pensioenforum in Scheveningen.

“Een duurzaam pensioenstelsel moet een stelsel worden dat de tegenstellingen van belangen van verschillende generaties vertaalt in opties in de pensioenen van die generaties; en dat dus ook ruimte biedt voor expliciete afwegingen van de belangen van jongere en oudere belanghebbenden. Het toekomstig pensioen is een pensioen dat erkent dat de belangen van generaties niet dezelfde zijn.

Het vraagt ook om meer transparantie van regelingen en aanspraken. Het vraagt daarnaast om een steviger verantwoording door pensioenbesturen, om meer handelingsperspectief voor deelnemers en om een verdergaande zorgplicht voor pensioenfondsen. Het toekomstig pensioen is een pensioen dat niet alleen blijkt uit een ‘uniform pensioenoverzicht’, maar ook uit aangereikte keuzemogelijkheden en passend advies daarover.”

In gesprek met deelnemers

Gerritse zei dat het bestuur zal moeten communiceren over de ingeschatte of veronderstelde risicobereidheid van deelnemers, over het actuele risicoprofiel, over de ontwikkeling van nominale en reële dekkingsgraden en over de keuzes die zich aandienen.
“Het bestuur zal daarover in gesprek moeten met deelnemers. Pensioencontracten zullen moeten specificeren hoe met mee- en tegenvallers wordt omgegaan – risico’s als het langlevenrisico zullen explicieter bij de deelnemers moeten liggen, beleggingsrisico’s vragen om inzicht in het risicodraagvlak en de risicobereidheid van deelnemers.

Dat vraagt veel van de communicatie over pensioenen en het betekent ook dat deelnemers deelgenoot moeten worden in de afwegingen die genomen moeten worden. Communicatie dient dan ook in het teken te staan van het handelingsperspectief van de deelnemers.”

GEEN REACTIES