Er komt geen verbod op beleggen in kernwapens

Het kabinet overweegt geen verbod inzake investeren in bedrijven die kernwapenonderdelen produceren; ABP steekt daar meer dan een miljard in.

Groenlinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het ethisch onwenselijk dat Nederlandse financiële instellingen investeren in producenten van massavernietigingswapens. Zeker als het gaat om een “pensioenfonds voor overheid en onderwijs, dat nog steeds 1,21 miljard euro investeert in kernwapenproducenten."

Hij wijst op landen als Zwitserland, Nieuw Zeeland en Australië die wetgeving hebben ontworpen om dergelijke investeringen tegen te gaan. De Ethische Advies Raad van het Noorse Overheidspensioenfonds heeft – hoewel wettelijk daartoe niet verplicht – al in 2004 besloten hierin niet meer te investeren.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma vindt die verwijzingen naar het buitenland niet relevant.

“Het Nucleaire Non-Proliferatie Verdrag (NPV) verbiedt het bezit van kernwapens door de erkende kernwapenstaten niet. In Nederland opererende financiële instellingen dienen zich te houden aan de nationale wetgeving, waarin ook Nederlandse verdragsverplichtingen, zoals die van het NPV, zijn vervat. Binnen deze wettelijke kaders hebben financiële instellingen een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun beleggings- en investeringsbeleid. Er wordt geen verbod inzake het investeren in bedrijven die onderdelen voor kernwapens maken overwogen. Eventuele verbodswetgeving met betrekking tot dergelijke investeringen in andere landen is tegen deze achtergrond eveneens niet relevant.”

De staatssecretaris laat zich niet verleiden tot het doen van uitspraken op moreel/ethisch gebied. Ze houdt zich aan de wettelijke regeling zoals die nu luidt, namelijk dat pensioenfondsen en andere instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het beleggingsbeleid. En geeft bij herhaling aan geen wetswijziging te willen overwegen.

GEEN REACTIES