Er komt één volmachtdiploma, wellicht buiten de examenbank

Het CDFD adviseert dat een gevolmachtigd agent kan volstaan met twee diploma’s: Wft Basis en Wft Volmacht, waarmee de 3 volmachtmodules worden teruggebracht tot één.

Zo luidt het advies van het CDFD aan de minister van Financiën. Het ministerie neemt een dergelijk advies normaal gesproken ongewijzigd over.

Met dit advies krijgt de diploma-eis voor de gevolmachtigde agent opnieuw een wettelijke grondslag, nadat een eerder advies waarin sprake was van drie verschillende modules was teruggetrokken.

Nu worden de modules Volmacht Algemeen en Volmacht Overig samengevoegd. De eerder gesuggereerde Volmacht Schade Extra wordt gezien als overwegend bovenwettelijk, waardoor invoering achterwege kan blijven. “Nagegaan zou moeten worden of er bepaalde toetstermen van die module in aanmerking komen om overgeheveld te worden naar andere modules. E.e.a. wil het CDFD in een latere fase samen met een groep van experts nader invullen.”

Wft Basis + Wft Volmacht

Het CDFD meent dat de diploma’s Wft Basis en Wft Volmacht als minimale vakbekwaamheidseisen aan de Gevolmachtigde Agent moeten worden gesteld. “De Gevolmachtigde Agent adviseert niet; conform de systematiek van het vakbekwaamheidsbouwwerk ziet het College dan ook geen aanleiding om van de Gevolmachtigde Agent naast deze twee diploma’s ook nog andere Wft diploma’s te verlangen. Het staat natuurlijk Gevolmachtigde Agenten en verzekeraars altijd vrij om aan extra vakbekwaamheidseisen te voldoen. Indien de Gevolmachtigde Agent ook adviseert in de zin van de Wet op het financieel toezicht, dan dient deze uiteraard ook te voldoen aan de voor de betreffende beroepskwalificatie(s) gestelde vakbekwaamheidseis(en).”

CDFD stelt een overgangstermijn van twee jaar voor die ingaat op het moment dat de diplomaplicht in het vakbekwaamheidsbouwwerk is opgenomen.

Centrale examenbank

Het CDFD vraagt zich hardop af of de Volmachtmodule wel in de centrale examenbank moet worden opgenomen, gelet op de geringe aantallen kandidaten (afgelopen vier jaren gemiddeld 137 per jaar). “In het eerste geval kan DUO een uitvoeringstoets opstellen, waarin de kosten, de tijdslijn en de uitvoeringsproblematiek uitgebreid beschreven kunnen worden. De analyse en de resultaten van het onderzoek kunnen dan naast een eventuele alternatieve vorm van examinering afgezet en afgewogen worden.”

Uit deze formulering blijkt dat CDFD de kans groot acht dat deze module in de centrale examenbank tot buitensporige hoge kosten zal leiden.

GEEN REACTIES