Eindtermen Wft-module Pensioenverzekeringen bekend

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening heeft het definitieve advies voor de nieuwe Wft-module Pensioenverzekeringen aangeboden aan het ministerie van Financiën. Met deze nieuwe module worden de deskundigheidseisen van pensioenadvisering aangescherpt.Bij het vaststellen van de eindtermen is de volgende omschrijving van het beroep van pensioenadviseur het uitgangspunt geweest (in de Wft is het beroep pensioenadviseur als zodanig niet opgenomen)."Een Wft-gediplomeerd pensioenadviseur is een adviseur die kan adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen en die in staat is de werkgever zelfstandig een passend advies te geven over pensioenverzekeringen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin in alle stadia waarin een pensioenverzekering zich bevindt. Dit geldt evenzeer voor de DGA waarbij de pensioenverzekering ook bedoeld is om risico’s af te dekken binnen de pensioentoezegging. De adviseur dient te voldoen aan de eindtermen van de module Wft Pensioenverzekering (op EQF-niveau 6)."

Bij de eindtermen voor de financiële dienstverlener, die adviseert, bemiddelt en/of beheersdaden verricht m.b.t. tweede pijler pensioenverzekeringen in de zin van de Wft wordt onderscheid gemaakt in:

De eindtermen van de Wft-module Levensverzekeringen worden niet gewijzigd. Deze wordt primair van toepassing op consumenten en zelfstandig ondernemers, niet zijnde een DGA. Wel zullen de toetstermen van deze module worden aangepast.Overgangstermijn De nieuwe module Pensioenverzekeringen gaat in op 1 januari 2012 met een overgangstermijn van 2 jaar. Tot die datum hebben de nu werkende kantoren de tijd om aan de nieuwe deskundigheidseisen te voldoen (of hun pensioenportefeuille over te dragen).Nieuwkomers op de pensioenmarkt moeten vanaf 1 januari 2012 aan de nieuwe eisen voldoen.

GEEN REACTIES