Eindbrief pensioen leidt tot AFM-boete

Het boetebesluit bevat als het ware een leidraad over de verplichte informatie bij beƫindiging van deelname aan een pensioenregeling.

De Goudse is op de vingers getikt door de AFM omdat de maatschappij aan de uittredende deelnemers belangrijke, wettelijk voorgeschreven, informatie niet heeft verstrekt in de beëindigingsbrief. Eerder trof Generali een dergelijk verwijt (zie ook: AFM zou voorwaardelijke ‘publicatiestraf’ moeten invoeren).

Bij De Goudse heeft de AFM een groot pensioencontract onderzocht en gekeken naar de inhoud van de eindbrieven die eind 2010 zijn verzonden.

In grote lijnen heeft de AFM twee kritiekpunten: in de brief werd geen informatie verstrekt over toeslagverlening en over het recht op waardeoverdracht of de mogelijkheid tot waardeoverdracht.

Dat laatste punt vooral is van belang: In de nieuwe pensioenregeling moet de deelnemer immers binnen zes maanden na aanvang van de verwerving van pensioenaanspraken een opgave van zijn pensioenaanspraken hebben opgevraagd bij zijn oude pensioenuitvoerder.

Overschrijdt de deelnemer deze termijn, dan vervalt de verplichting van de pensioenuitvoerder om medewerking te verlenen. De gewezen deelnemer kan in dat geval een verzoek indienen, maar het staat de uitvoerder dan vrij positief of negatief op dat verzoek te reageren.

Het Besluit uitvoering Pensioenwet schrijft daarom met zoveel woorden voor dat bij beëindiging van de deelname informatie verstrekt moet worden over het recht op waardeoverdracht, of de mogelijkheid tot waardeoverdracht. Door dit na te laten heeft De Goudse inderdaad niet aan haar informatieplicht voldaan. De maatschappij was zich daarvan bewust en heeft dit gerepareerd door een brief te sturen, waarin zij alle betrokken deelnemers alsnog heeft geïnformeerd over alle relevante aspecten bij beëindiging van de deelname. Hierbij is verzocht om contact op te nemen met De Goudse als zij nadeel hebben ondervonden zodat een passende oplossing aangeboden kon worden. Er hebben zich geen relaties gemeld, maar wanneer dit alsnog gebeurt, zal De Goudse op individuele basis samen met de deelnemer zoeken naar een oplossing.

Daarnaast houdt de AFM vast aan het verwijt dat geen informatie is verstrekt over de toeslagverlening. En dat is interessant, omdat het hier een beschikbare premieregeling betreft waarbij de premie wordt belegd. Bij een dergelijke regeling komt een toeslagverlening niet aan de orde. De Goudse had er bewust voor gekozen dit onderwerp niet ter sprake te brengen omwille van de duidelijkheid en om verwarring te voorkomen.

De AFM volgt deze redenering niet. “De AFM is van mening dat Goudse de deelnemer er wel op had moeten wijzen dat er bij het betreffende contract geen sprake is van toeslagverlening. Het feit dat toeslagverlening bij dit type beschikbare premieregeling niet aan de orde is, is immers voor een gemiddelde deelnemer zonder specifieke pensioenkennis, niet vanzelfsprekend. Het ambitieniveau van en de voorwaarden voor toeslagverlening in de pensioenregeling die de deelnemer verlaat, zijn onder andere van belang voor de keuze om het pensioenkapitaal over te dragen. Immers, de mate van toeslagverlening bepaalt in verregaande mate hoe waardevast de pensioenuitkering blijft als deze niet wordt overgedragen. Daarmee is het één van de belangrijke elementen die ten grondslag ligt aan het kunnen beoordelen van de keuze voor waardeoverdracht.

In het boetebesluit gaat de AFM niet alleen in op de relevante wet- en besluitteksten, maar citeert zij ook de Memorie van Toelichting en verbindt daar beleidsuitgangspunten aan.

Waarmee het besluit een praktisch document is geworden voor partijen die hun beëindigingsbrieven nog eens onder het licht willen houden.

Zie ook in de Kennisportal Pensioen: Informatie bij beëindiging

GEEN REACTIES