Eigenwoningforfait over de hele linie verhoogd

Alle forfaitpercentages gaan in 2014 vergeleken met 2013 omhoog. Voor de meeste woningen geldt 0,7% van de WOZ-waarde (2013: 0,6%).

In de Tweede Kamer ontstond commotie toen de forfaitpercentages voor 2014 werden gepubliceerd. Die bleken hoger uit te vallen dan die voor 2013. ‘Een stiekeme belastingverhoging voor huizenbezitters”. Zo stiekem is dat niet, antwoordt staatssecretaris Weekers in een brief aan de Tweede Kamer. “De voor de berekening van het EWF benodigde percentages worden jaarlijks geïndexeerd op grond van de daartoe bestaande bepaling in de Wet IB 2001 te weten artikel 10.3. Deze bepaling verplicht mij om de hoogte van het EWF jaarlijks opnieuw vast te stellen conform deze bepaling, die in de kern ongewijzigd is sinds de invoering van de Wet IB 2001.”

Bij de vaststelling van de betreffende percentages spelen twee verschillende indexcijfers een rol. Ten eerste is dat het indexcijfer voor de woninghuren dat wordt vastgesteld door het CBS. Dit heeft tot gevolg dat als de

huurprijzen stijgen, dat een opwaarts effect op de percentages voor het eigenwoningforfait heeft. Ten tweede is dat het indexcijfer over de ontwikkeling van de huizenprijzen, dat wordt vastgesteld door de Waarderingskamer.

De achtergrond van het huurindexcijfer is dat hiermee recht wordt gedaan aan het oogmerk van de wetgever dat het eigenwoningforfait een belasting is op het woongenot van de huiseigenaar omdat deze niet hoeft te huren. Dit voordeel neemt toe naarmate de huren stijgen.

Nu sprake is geweest van een stijging van de huren en een daling van de woningprijzen hebben beide indexcijfers een opwaarts effect op de percentages voor de vaststelling van het eigenwoningforfait in 2014 tot gevolg. Dit effect wordt voor 2014 in belangrijke mate versterkt, als gevolg van de in artikel 10.5 Wet IB 2001 opgenomen afronding van deze percentages op 0,05% nauwkeurig, waarbij de wet een afronding naar beneden – in het voordeel van de belastingplichtige – voorschrijft. Bij de berekening van de betreffende percentages wordt steeds uitgegaan van de onafgeronde percentages in het voorafgaande kalenderjaar. Het onafgeronde percentage voor woningen met een WOZ-waarde van meer €75.000, maar niet meer dan € 1.040.000 voor 2013 bedroeg 0,6498 en werd daarom afgerond op 0,60%. Het onafgeronde percentage voor 2014 bedraagt 0,7189 en wordt dus afgerond naar 0,70%. De stijging naar 0,7% is dan ook voor een belangrijk deel te wijten aan deze afronding.

Forfaitpercentages 2014

(tussen haakjes het percentage 2013)

WOZ-waarde:

12.500-25.000: 0,25%

25.000-50.000: 0,40%

50.000-75.000: 0,55%

75.000-1.040.000: 0,70%

1.040.000 of meer: € 6.890 vermeerderd met 1,8% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.040.000 (€ 6.360 vermeerderd met 1,55% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.040.000)

GEEN REACTIES