Eerst uitkering DC flexibiliseren en daarna APF optuigen

Het Verbond vindt het wettelijk mogelijk maken van meer flexibiliteit in de mate van garantie van verzekerde regelingen de eerste prioriteit.

Dit schrijft het Verbond van Verzekeraars in ‘Beleid in uitvoering 2013-2014’ in een passage over de voorgenomen introductie van een algemeen pensioenfonds (APF). In elk geval moet bij de inrichting van het APF het uitgangspunt ‘gelijke monniken, gelijke kappen gelden.

“Verzekeraars en hun klanten mogen geen achterstand oplopen ten opzichte van een algemeen pensioenfonds. De condities voor een algemeen pensioenfonds en verzekeraars moeten vergelijkbaar zijn (in het voorontwerp van de wet is hiermee al in belangrijke mate rekening gehouden).

Introductie van het APF staat voor ons los van het belang dat rechtstreeks verzekerde regelingen met meer flexibiliteit in de mate van garantie wettelijk mogelijk worden gemaakt. Ook werkgevers en werknemers hebben deze wens meerdere malen naar voren gebracht, omdat zij dan meer keuzemogelijkheden krijgen ten aanzien van de invulling van hun pensioencontract en de uitvoering daarvan. Wij achten dit urgenter en sneller te realiseren dan de inrichting van een APF-constructie en bepleiten dan ook dat hieraan voorrang wordt gegeven boven de introductie van het APF.”

Pensioencommunicatie: ‘less is more’

Het wetsontwerp dat de informatiebepalingen in de Pensioenwet gaat wijzigen bevat positieve punten, schrijft het Verbond. Zoals het mogelijk maken van digitalisering van de pensioencommunicatie en de ‘Pensioen123’ die de Startbrief gaat vervangen. Dat waren uitdrukkelijke verzoeken van het Verbond.”

De verzekeraars vinden het belangrijk “in hoeverre de nieuwe wet niet meer, maar juist minder (maar betere) informatie bewerkstelligt. Juist door de veelheid aan wettelijke informatie, verliezen deelnemers het overzicht. Daarom zal het uitgangspunt ‘less is more’ bijdragen aan betere en meer begrijpelijke pensioencommunicatie. Dat is het standpunt dat het Verbond op dit punt inneemt. Het Verbond ziet een essentiële rol voor het Pensioenregister. Daar moet ook vernieuwing plaatsvinden.
Digitalisering van de wettelijke pensioencommunicatie, waaronder de uniforme pensioenoverzichten, moet op termijn ook leiden tot kostenreductie.”

Het Verbond heeft “ernstige bedenkingen bij de almaar stijgende kosten van pensioencommunicatie, en waarschuwt bovendien tegen te korte implementatietermijnen. Ook in Europees verband is communicatie (met name over risico’s bij beleggingsproducten) een hot item.”

Nieuw FTK: gelijk speelveld

Het Verbond vindt dat onder het nieuwe FTK-regime klanten van verzekeraars vergelijkbare mogelijkheden moeten krijgen als werkgevers of deelnemers bij pensioenfondsen.

“Dat betekent dat ook verzekeraars een pensioencontract moeten kunnen uitvoeren met meer flexibiliteit, naast bijvoorbeeld contracten met nominale garanties. Dat uitgangspunt wordt de inzet voor komend jaar.

Ook op Europees niveau is het uitgangspunt van het Verbond, dat voor alle aanbieders van tweedepijlervoorzieningen moet gelden: gelijke monniken – gelijke kappen. Dat betekent dat, nu de Europese IORP-richtlijn wordt herzien, niet de juridische entiteit van de aanbieder leidend moet zijn voor de mate van zekerheid voor deelnemers en begunstigden (zoals het voorstel nu luidt), maar de risico’s die samenhangen met de verschillende pensioenproducten.”

GEEN REACTIES