Donner wil drie sporen berijden

“Het mogelijk maken dat pensioenen meegroeien met de levensverwachting is nog denkbaar. Het is evenwel irrealistisch om te denken dat dat ook kan voor wat betreft het meegroeien met de economische situatie. Daarbij gaat het om drie sporen die bereden moeten worden", zei Donner tijdens de Pensioendag.

"De pensioenfondsen zullen het concept moeten ontwikkelen. In samenspraak met de overheid zal vervolgens moeten worden ontwikkeld wat een evenwichtige risicoverdeling is, wat de grenzen van de aanvaardbare risico&acutes zijn en welk financieel toetsingskader daarbij hoort. Het derde spoor is ten slotte dat van de wetgeving, in het bijzonder van de aanpassing van de pensioenwet. Die zal pas ingezet kunnen worden als de contouren duidelijk zijn van wat zo?n meegroeipensioen kan zijn. Dat betekent niet dat eerst alles duidelijk moet zijn, voordat het wetgevingstraject kan worden ingezet. Ik verwacht dat er in alle gevallen bij de uitwerking en invoering nieuwe vragen en problemen zullen opduiken die een antwoord behoeven."

Spoorboekje

Donner heeft een brief over de aanpak van de pensioenproblematiek naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin de verschillende trajecten worden aangegeven die in gang moeten worden gezet. Donner: "We moeten er naar moeten streven dat we de verschillende voorstellen rond 1 januari 2011 op de rails hebben, met als oogmerk dat de wetgeving in 2011 kan worden afgerond. Dan kan de ademruimte op tijd worden geboden voor de toetsingsmomenten eind dit jaar, eind volgend jaar en 1 april 2012. Daarmee weten we ook op tijd of er in het kader van een nieuw FTK reden is voor een andere benadering bij het hanteren van de rente bij het berekenen van de dekkingsgraad."

GEEN REACTIES