Donner: geen internationale bedreigingen

CDA-Tweedekamerlid Pieter Omtzigt had de minister gevraagd om alle Europese en internationale bedreigingen in kaart te brengen. Ook vroeg hij minister Donner aan te geven hoe het Nederlandse pensioenstelsel hiertegen kan worden beschermd

"Op verschillende manieren oefent de buitenwereld invloed uit op het pensioenstelsel", erkent de minister, maar daarbij is niet alleen sprake van bedreigingen. "Nieuwe ontwikkelingen op internationaal pensioengebied bieden ook kansen, niet alleen voor onze pensioenfondsen, verzekeraars en uitvoerders, maar ook voor het uitdragen van onze verworvenheden op dit gebied en om gemaakte keuzen met betrekking tot het Nederlandse stelsel opnieuw te toetsen aan verander(en)de opvattingen."Download hier de brief

Hij komt tot de conclusie dat op dit moment, met uitzondering van het dossier van de Internationale Boekhoudregels, geen sprake is van directe Europese en internationale bedreigingen op het terrein van de regelgeving ten aanzien van het Nederlandse pensioenstelsel.
"Wel zijn op verschillende niveaus internationale ontwikkelingen gaande die gevolgen kunnen hebben voor het Nederlandse pensioenstelsel." Hij doelt daarbij op het feit dat in veel lidstaten geen onderscheid gemaakt wordt tussen de 2e en 3e pijler. Nederland is er daarbij alert op dat overwegingen die relevant kunnen zijn voor de 3e pijler niet automatisch van toepassing worden op de 2e pijler.

Ook wijst Donner op rechterlijke uitspraken die doorwerking hebben op het terrein van pensioen. Op dit moment zijn er overigens geen fiscale en andere (infractie)procedures aanhangig zijn bij het Europees Hof van Justitie die gevolgen voor het Nederlandse pensioenstelsel zouden kunnen hebben.

"Pensioenen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de financieeleconomische situatie in sommige lidstaten en op de stabiliteit van de euro", aldus de minister. "Binnen de EU gelden in dit verband de afspraken zoals vormgegeven in het Stabiliteitsen Groeipact (SGP). Nederland zet zich er voor in dat aan de afspraken in het SGP strak de hand wordt gehouden."

GEEN REACTIES