Beoordeling betaalbaarheid pensioenregeling voor werkgever

Na de tien afleveringen die samen de Leidraad tweedepijler pensioenadvisering vormen, heeft de AFM nog een elfde gepubliceerd met als thema de betaalbaarheid van de pensioeregeling voor de werkgever.Dit onderwerp kwam in aflevering 4 aan de orde. Door de vele reacties heeft de toezichthouder besloten uitgebreider op dit onderwerp in te gaan.Kernvraag in deze aflevering is welke inspanning van de professionele adviseur redelijkerwijs verwacht mag worden bij het naleven van de verplichting om een beeld te vormen of het te adviseren pensioenproduct voor de werkgever betaalbaar is. Vragen naar oordeel van de werkgever is daarvoor onvoldoende. Voor de beoordeling van de betaalbaarheid is inzicht nodig in de financiële gegevens, zoals: liquiditeit en werkkapitaal (het verschil tussen kortlopende activa en kortlopende schulden); solvabiliteit (de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen); het eigen vermogen van de onderneming; de winst (prognose). Uiteraard kan niemand met zekerheid aangeven hoe de onderneming zich in de toekomst gaat ontwikkelen. De AFM verwacht dan ook niet van de adviseur dat deze de garantie geeft dat de onderneming in de toekomst de pensioenlasten kan dragen. Wel wordt verwacht dat hij zich inspant om zich hier een zo reëel mogelijk beeld van te vormen. Hiervoor is ook een gesprek met de ondernemer nodig over diens visie op de toekomst, bijvoorbeeld: verwacht de werkgever dat de samenstelling van het personeel (aantal, leeftijd, etc) sterk zal veranderen; welke verwachting heeft de werkgever over de financiлгle ontwikkeling. Mede op basis van deze verwachtingen kan een inschatting gemaakt worden van de te verwachte pensioenlasten gedurende de looptijd van het te adviseren pensioenproduct.Zie verder de pagina Leidraad pensioenadvisering

GEEN REACTIES