DNB ziet kansen voor levensverzekeraars in collectieve markt

Recessie, reputatieschade, banksparen en stijgender levensverwachting zetten levenmarkt onder druk. Nieuwe kansen bieden collectieve verzekeringen, meldt DNB in het jaarverslag 2010. “De levensverzekeringssector is in grote mate afhankelijk van beleggingen waarvan de rendementen de laatste jaren volatiel en laag zijn. Tegelijkertijd neemt de waarde van de toekomstige verplichtingen aan polishouders toe als gevolg van de lage kapitaalmarktrente.

Bovendien stijgt de levensverwachting sneller dan eerder verwacht. Verzekeraars moeten hierom steeds meer voorzieningen treffen voor de producten die blootstaan aan langlevenrisico, zoals lijfrentes en andere pensioenproducten.

Daarbovenop kampt de sector met overcapaciteit. De productie van individuele levensverzekeringen staat nog steeds onder druk vanwege de recente economische recessie, de ernstige reputatieschade die de sector heeft opgelopen, én de introductie van het banksparen. Sinds het derde kwartaal 2008 is hierin ieder kwartaal een daling te zien. Waar het er het eerste halfjaar van 2010 op leek dat de daling in de nieuwe productie aan het afvlakken was, is in de tweede helft van 2010 sprake van een versterkte teruggang.

Nieuwe kansen biedt de markt voor collectieve verzekeringen omdat steeds meer bedrijven hun pensioenregeling bij een verzekeraar onderbrengen. Bovendien is het consumentenvertrouwen uit het diepe dal aan het herrijzen, zij het in lichte mate. Ondanks deze wat meer positieve noten is duidelijk dat de sector onder druk blijft staan. Juist in deze omstandigheden is het voor levensverzekeraars van vitaal belang om geen producten te lanceren die verliezen met zich brengen, om kostenbesparingen door te voeren en om helder en duidelijk te zijn over de toegevoegde waarde van hun producten. Ook de introductie van het nieuwe, risicogeoriënteerde, toezichtraamwerk Solvency II zal de verzekeraars aanzetten tot het heroverwegen van hun bedrijfsmodel.

De problemen waarmee de levensverzekeringsector worstelt, kwamen in 2010 al enigszins tot uiting in de resultaten. De sector behaalde in 2010, op basis van cijfers over het vierde kwartaal, een netto resultaat van EUR 257 miljoen, een forse daling ten opzichte van het netto resultaat van EUR 2.070 miljoen over het voorgaande jaar. De gemiddelde solvabiliteitsratio, berekend volgens de niet-risicogebaseerde Solvency I-regels, stabiliseerde nagenoeg op 246%.”

(pag. 94 van het jaarverslag)

GEEN REACTIES