DNB meer op stoel gedragstoezichthouder

Toezicht op strategie en gedrag noemt DNB als eerste speerpunt van haar nieuwe toezichtsaanpak. DNB schurkt hierdoor dicht tegen de taakstelling van AFM aan.

Toezicht op strategie en gedrag, verankering van nieuwe toezichtraamwerken, beter risicomanagement en scherper zicht op en achter de cijfers vormen de speerpunten van het DNB toezicht in 2011. DNB maakt een groter deel van haar capaciteit vrij voor thematisch toezicht. Dit is één van de manieren waarop invulling wordt gegeven aan de instellingsoverstijgende aanpak die is aangekondigd in de Visie DNB Toezicht 2010-2014.

Een paar citaten uit de DNB-Visie:

Bedrijfscultuur als indicator

“De crisis heeft nog eens benadrukt dat gedrag en cultuur aspecten een grote invloed kunnen hebben op prudentiële en integriteiteisen. In een integere cultuur wordt gehandeld op een wijze die uitlegbaar en verantwoordbaar is. Gedrag dat daarbij past, is dat niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de wet wordt gehandeld. De bedrijfscultuur vormt een indicator voor bepaalde risico’s van bedrijven. DNB voert komend jaar een aantal themaonderzoeken uit op het gebied van gedrag en cultuur. Onderwerpen die aan bod komen zijn de cultuurelementen beloningen, board effectiveness, voorbeeldgedrag en bespreekbaarheid.”

Gevaar overcapaciteit levenmarkt

“Er lijkt in de Nederlandse levensverzekeringsmarkt sprake van overcapaciteit in de sector, mede door de introductie van fiscaal begunstigd banksparen. Onder deze marktomstandigheden bestaat het risico dat verlieslatende producten in de markt worden gezet, hetgeen de levensvatbaarheid van verzekeraars op termijn kan bedreigen. Dit geeft daarom ook bij verzekeraars aanleiding om de economische winstgevendheid van levensverzekeringsproducten en hun strategische plannen goed tegen het licht te houden. Concreet heeft dit project als doel om verzekeraars bewust te maken van de risico’s die ze lopen en hen ertoe te bewegen eventuele problemen op te lossen en een bedrijfsmodel te ontwikkelen dat houdbaar is.”

Solvency II en ‘achterblijvende’ verzekeraars

Verder richt DNB zich in 2011 meer op invulling van de kwalitatieve tweede pijler van Solvency II. Deze tweede pijler focust op het risicomanagement en de beheerste bedrijfsvoering van verzekeraars.

De uitkomsten van de in 2010 uitgestuurde vragenlijst over deze onderwerpen suggereren dat de sector als geheel zich flink moet inspannen om op tijd gereed te zijn. In het bijzonder kunnen verzekeraars nog meer doen om de overgang naar Solvency II te maken, inclusief een plan van aanpak en een heldere gap analyse om in kaart te brengen wat er binnen de verzekeraar nog moet worden geregeld. DNB accepteert niet dat verzekeraars te laat aan de slag gaan met de voorbereidingen en zal in het lopende toezicht daarom extra aandacht besteden aan ‘achterblijvende’ verzekeraars.”

Risicomanagement verbeteren

“De risicomanagementfunctie bij verzekeraars moet verbeteren. Dit blijkt onder meer uit een recente collectieve managementletter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Bij een inadequaat functionerende risicomanagementfunctie kan geen sprake zijn van een beheerste bedrijfsvoering. Risicomanagement vormt immers de kern van het verzekeringsbedrijf. DNB spoort de desbetreffende verzekeraars aan om de kwaliteit en governance van het risicomanagement aantoonbaar te verbeteren.”

GEEN REACTIES