DNB let extra scherp op arbeidsongeschiktheidsverzekeraars

De toezichthouder wil weten of de verzekeraars alle risicofactoren adequaat inschatten en tijdig passende voorzieningen treffen.

“De markt van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat onder druk. De regelgeving is in 2006 aangepast, waardoor risico’s verschuiven van de publieke naar de private sector. Bovendien kunnen vanaf 2016 meer mensen een beroep doen op een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat brengt extra risico’s met zich mee.” Deze ontwikkelingen noemt DNB als reden om de WGA-verzekeringsmarkt extra goed in de gaten te houden.

Zo’n tien verzekeraars zijn actief op de markt voor collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Zij bieden op grond van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) zogenoemde eigenrisicoproducten aan. “Deze aanbieders zijn met veel enthousiasme in deze markt gestapt in 2006, toen de WAO overging in de WIA”, aldus DNB. Bedrijven kunnen kiezen of ze het risico van gedeeltelijk arbeidsongeschikten zelf gaan dragen of zich verzekeren bij het UWV of een verzekeraar. In de praktijk zijn de meeste werkgevers verzekerd bij het UWV; maar elk half jaar kunnen ze opnieuw kiezen en een overstap maken op 1 juli of 1 januari.

DNB: “Vooral de laatste jaren is deze markt weinig winstgevend geweest. Daarnaast hebben verzekeraars de risico’s op deze markt niet altijd juist ingeschat. Een belangrijke toekomstige ontwikkeling is verder een recente wetswijziging waardoor vanaf 2016 ook tijdelijke arbeidskrachten onder de eigenrisicodekking vallen.”

Dit alles is voor DNB aanleiding geweest om nader te onderzoeken of de maatregelen die verzekeraars hebben genomen om de huidige risico’s te beheersen afdoende zijn en of zij zich voldoende voorbereiden op eventuele toekomstige tegenvallers.

Verzekeraars zijn zich van de risico’s bewust

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verzekeraars in deze sector zich inmiddels bewust zijn van de risico’s die de ontwikkelingen op deze markt met zich mee brengen. “Het is echter moeilijk vast te stellen in hoeverre het leed nu geleden is.
Zo schuilt een aantal risico’s in de specifieke aard van deze nichemarkt waarin marktpartijen en overheid naast elkaar opereren en deels van elkaar afhankelijk zijn. Verzekeraars beschikken niet altijd over volledige en actuele informatie, zo blijkt. Dat kan komen door een onvoldoende beheersing van de interne processen, maar ook door de afhankelijkheid van andere partijen, zoals het UWV, die gegevens moeten aanleveren. Daarnaast waren verzekeraars bij het betreden van deze markt geneigd om marktaandeel te verwerven op basis van een te gunstige premiestelling met vaak meerjarige garanties. Voor DNB als toezichthouder reden om te willen weten of de verzekeraars al deze en andere risicofactoren adequaat inschatten en tijdig passende voorzieningen treffen.

DNB verwacht dat de verzekeraars op de arbeidsongeschikheidsmarkt hun primaire proces op orde brengen en hun risicobeheer in brede zin versterken voor de risico’s die ze lopen. Zeker nu de verzekeraars er ook de eigenrisicoverzekeringen voor tijdelijke arbeidskrachten, de zogenaamde WGA-flex, bij krijgen vanaf 2016. Indien er (te) grote afhankelijkheden zijn van onafhankelijke andere partijen, die cruciaal zijn voor de beheersing van het risico, is een herbezinning ten aanzien van strategie en/of verdienmodel nodig. DNB verwacht dat verzekeraars verder actie ondernemen om alle risico’s te beheersen en te mitigeren, zodat ze aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen en hun solvabiliteitpositie niet in gevaar komt.

Ook andere AO-producten

Daarmee is wat DNB betreft de kous echter nog niet af, want ook andere arbeidsongeschiktheidsproducten staan onder druk en kunnen door economische of risico technische ontwikkelingen verder onder druk komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan AOV-Individueel of de WGA-hiaatverzekering. Deze laatste verzekering biedt in de uitgebreidste vorm een aanvulling tot 70% van het oude (gemaximeerde) loon, onder aftrek van andere inkomstenbronnen (bijvoorbeeld huidig loon en/of een uitkering vanuit de WGA eigenrisicoverzekering). DNB vindt het belangrijk dat verzekeraars ook hiervoor tijdig adequate voorzieningen en de nodige risicobeheermaatregelen treffen.

GEEN REACTIES