Verzekerbaarheid overstromingsrisico’s in andere landen

Rob Lengkeek keek in zijn Afstudeerscriptie ╚De verzekerbaarheid van het overstromingsrisico in buitendijkse riviergebieden.╚ ook naar het buitenland. Hij schetst de bestaande situatie in een aantal andere landen.

Frankrijk

Frankrijk heeft een publiekprivate constructie waarin zowel de overheid als verzekeringsmaatschappijen in participeren. Door een uniforme premieopslag bij opstal/inboedelpolissen worden op verplichte basis natuur gerelateerde risico’s, waaronder overstromingen, verzekerd. Het afsluiten van een brandverzekering is facultatief, maar als deze wordt afgesloten is de dekking tegen natuurrampen een verplicht onderdeel van de polis. De overheid staat garant indien door een catastrofe de capaciteit van de verzekeraars wordt overschreden. Voorwaarde hierbij is dat de gebeurtenis door de rijksoverheid als ramp wordt erkend.

Engeland

Engeland kent een volledig private verzekeringsvorm voor het overstromingsrisico. Deze is sinds 1962 standaard op de opstal/inboedelpolis meegedekt. De regeling staat onder druk sinds de grootschalige overstromingen in 2007. Van de overheid wordt strakkere regelgeving en meer investeringen in preventie verwacht (flood risk management). In nieuwbouwgebieden zijn de huizen met een kans die kleiner is dan 1:75 verzekerbaar tegen overstromingsschade. Bij een grotere kans dan 1:75, en indien er geen beschermende maatregelen worden getroffen is een verzekering niet zonder meer mogelijk.

Japan

De mogelijkheid voor een vrijwillige (private) verzekering bestaat, maar de premies zijn hoog. De Severe Disasters Act (1976) maakt financiële hulp van de nationale overheid mogelijk bij herstel/wederopbouw door gemeenten.

Verenigde Staten

Sinds 1968 biedt de federale overheid aan inwoners van gemeenten die deelnemen in het National Flood Insurance Programme (NFIP) een gesubsidieerde verzekering aan.

Een van de eisen in dit programma betreft de begane grond van nieuwbouw en herbouw bij overstromingen. Deze moet zich boven de 1:100 overstromingskans bevinden. De verzekering is vrijwillig maar hypotheekverstrekkers zijn verplicht erop toe te zien dat huizenbezitters een verzekering nemen als hun huis in een gebied ligt met een overstromingskans van 1:100 of hoger. Het verzekeren van gebouwen in zeer risicovolle gebieden is mogelijk als maar aan de bouwvoorschriften is voldaan. Het verzekeringsprogramma wordt georganiseerd door de Amerikaanse overheid, de Federal Emercency Management Authority (FEMA) en uitgevoerd door de verzekeraars. Het NFIP moet door geleidelijke premieaanpassingen de schade uitkeringen en premieinkomsten in evenwicht houden, maar de federale overheid staat garant bij zeer grote schades.

Zwitserland

Iedereen is verplicht verzekerd tegen overstromingen met gelijke premie als solidariteitsverzekering. Verzekeraars zien schadebeperking primair als een taak voor de gemeenschap. Verzekeraars zijn betrokken bij de totstandkoming van risicokaarten van de overheid. Deze worden gebruikt voor bewustwordingsprocessen bij bevolking en bestuurders.

België

Sinds 2005 kent België een natuurrampendekking die de risico&acutes van ondermeer overstroming verzekerbaar maakt door koppeling aan de basisbrandpolis. In de Belgische regeling is gekozen voor solidariteit waarbij premie wordt betaald naar gelang omvang van het te verzekeren goed en de mate van risico die dat goed loopt. Niemand wordt van dekking uitgesloten uitgezonderd wie in de toekomst in een overstromings risicozone bouwt. Voor volledige dekking kan iedereen een beroep doen op een verzekeraar naar eigen keuze. Naar analogie van het Franse model is de dekking een verplicht onderdeel bij een facultatieve polis.

Scriptie De verzekerbaarheid van overstromingsrisico’s

GEEN REACTIES