De Jager wil transparantieverbetering en gedeeltelijk provisieverbod

Minister De Jager heeft conclusies getrokken uit het rapport ╚Evaluatie provisieregels complexe producten╚ van SEO Economisch Onderzoek. Hij wil maatregelen nemen – wat betekent de regelgeving wijzigen – met betrekking tot:

  • verdere verbetering van de transparantie omtrent de prijs, aard en kwaliteit van dienstverlening en
  • een verbod op provisies voor complexe financiële producten, inkomensverzekeringen, betalingsbeschermers en uitvaartproducten en dienstverlening onder het Nationaal Regime Mifid.

Verder wil hij bekijken hoe moet worden omgegaan met de huidige praktijk dat een adviseur/bemiddelaar administratieve werkzaamheden verricht voor een aanbieder bij de levering van een financieel product."De gewenste cultuuromslag van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering vereist dat de nog altijd in deze markt overheersende relatie tussen tussenpersoon en aanbieder moet worden vervangen door zuivere relaties van de consument met adviseur/bemiddelaar en consument met aanbieder. Nader onderzocht moet worden hoe en op welke termijn dit zuivere marktmodel realiseerbaar is."

In het kort de onderwerpen die in de brief van de minister aan de Tweede Kamer aan bod komen:

Kwaliteit dienstverlening met het huidige DVD onvoldoende zichtbaar Het dienstverleningsdocument wordt door marktpartijen op verschillende manieren vormgegeven en dat draagt er niet toe bij dat consumenten erdoor worden geholpen bij de keuze voor een dienstverlener, aldus de minister die de volgende maatregelen voorstelt:

Gedeeltelijk provisieverbod

De minister onderzoekt nog hoe de reikwijdte van een provisieverbod precies afgebakend moet worden omdat hij het niet wenselijk vindt het provisiesysteem voor alle financiële producten te verbieden. "Ik wil in ieder geval bij complexe producten, uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers provisie verbieden. Deze producten kenmerken zich door een hoge impact, lange looptijden en verplichtingen. Het lijkt me niet nodig om bij eenvoudige schadeverzekeringen over te gaan tot een verbod op provisies. Bij eenvoudige producten kan de consument gemakkelijk overstappen, is de markt redelijk transparant en concurrerend, terwijl er ook weinig excessen bekend zijn. Momenteel loopt er bovendien een Europees traject (IMD) dat mogelijk impact zal hebben op de transparantie van de beloning bij advisering en bemiddeling in schadeproducten."

Passende beloning

De minister vindt aan de genoemde maatregelen nog flankerend beleid nodig met betrekking tot de directe beloning van de klant aan de adviseur. Hij stelt voor een open norm van passende beloning voor andere beloningsvormen dan provisie te introduceren. "De norm stelt dat adviseurs beloningen in rekening brengen die in een redelijke verhouding staan tot de aard en reikwijdte van de geleverde dienstverlening. Een dergelijke open norm geeft de AFM de mogelijkheid om excessen aan te pakken, daar waar consumenten excessieve advies fees betalen die evident niet in het belang van de klant zijn."

Bewaarplicht

De Jager vindt de bewaarplicht op dit moment "zeer minimaal geregeld in de wet. Teneinde de AFM de mogelijkheid te geven effectief toezicht te kunnen houden zal de bewaarplicht worden aangescherpt voor gegevens waarmee naleving van de provisie- en transparantieregels kan worden gecontroleerd."

GEEN REACTIES