De Jager scherpt deskundigheidseisen aan

Met een diplomaplicht voor iedere adviseur, herindeling en aanscherping vakbekwaamheidsmodules en een centrale examenvragendatabank wil De Jager de adviesdeskundigheid verhogen.

De AFM heeft aangegeven dat het lastig is om op grond van het huidige stelsel goed toe te zien op de vakbekwaamheid van alle adviseurs.

Zo is het op dit moment nog niet verplicht dat alle adviseurs hun vakbekwaamheid door middel van een diploma kunnen aantonen. Bij ondernemingen tot 50 FTE hoeven slechts bepaalde managers (de zogenaamde ‘feitelijk leidinggevenden’) over vakbekwaamheidsdiploma’s te beschikken. Bij ondernemingen met meer dan 50 FTE hoeft niemand over vakbekwaamheidsdiploma’s te beschikken, mits de vakbekwaamheid door de bedrijfsvoering geborgd wordt. Dit betreft met name verzekeraars en banken. “Dit leidt”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer, “tot een ongelijke situatie in de markt: aan kleine financiële dienstverleners worden andere eisen gesteld dan aan grote. Dit terwijl niet is gebleken dat de misstanden bij grote partijen kleiner zijn dan bij kleine.”

“Bovendien is een consument er nu niet zeker van dat de persoon die hem adviseert ook daadwerkelijk over de vereiste vakbekwaamheid beschikt. Daarnaast ligt het niveau van de vakbekwaamheidsmodules die adviseurs moeten volgen in veel gevallen te laag en sluiten de modules soms niet aan bij de eisen die aan een passend advies gesteld worden. Zo zijn de modules met name geënt op kennis van producten in plaats van op een passende advisering aan klanten. Elementen als adviesvaardigheden en professioneel gedrag ontbreken. Dit wordt ook door de markt gesignaleerd.

Ook blijkt uit de toezichtspraktijk van het CDFD dat het huidige stelsel van toezicht – namelijk accreditatie van afzonderlijke instellingen – leidt tot concurrentie tussen exameninstituten op ‘lage kwaliteit’ (“instituten met makkelijkere examens zijn meer in trek”), met als gevolg een neerwaartse spiraal in kwaliteit van opleidingen en examens.”

Aanscherpingen

Om deze zaken het hoofd te bieden wil de minister

  • Invoeren van een diplomaplicht voor iedere adviseur Iedere adviseur moet aan de wettelijke vakbekwaamsmodules voldoen. De voorwaarden voor vakbekwaamheid voor grote en kleine ondernemingen worden gelijk getrokken. Ondernemingen kunnen niet langer volstaan met alleen feitelijk leidinggevenden die over de vakbekwaamheidsdiploma’s beschikken.
  • Register waarin alle adviseurs zijn opgenomen
  • Aanpassingen van de wettelijke vakbekwaamheidsmodules en examinering
  • Aanvulling van vakbekwaamheidsmodules met de elementen vaardigheden en professioneel gedrag, waarbij ook aandacht zal zijn voor ethiek en integriteit van de adviseur.
  • Centrale examenvragendatabank Om de neerwaartse spiraal in kwaliteit van opleidingen en examens het hoofd te bieden, is de minister van plan een centrale examenvragendatabank in te voeren (te vergelijken met Cito of CBR).

De wijzigingen moeten op 1 januari 2014 ingaan.

GEEN REACTIES