De Jager: ‘maatwerk bij hypotheken nog steeds mogelijk’

De minister sprak met banken en AFM over uitzonderingsmogelijkheden op de GHF, maar niet over de NHG-normen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft De Jager dat op 26 september 2011 een gesprek heeft plaatsgevonden tussen zijn ministerie, de AFM en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Onderwerp: het oplossen van mogelijke onduidelijkheden bij uitzonderingsmogelijkheden op de normen van de Gedragscode Hypothecaire Financiering.

Het gesprek heeft zich kennelijk beperkt tot een aantal casussen die de NVB heeft aangedragen. In de brief wordt met geen woord gerept over de verschillen tussen de GHF- en NHG-normen.

“De belangrijkste uitkomst van het gesprek was”, aldus de minister, “dat het nog steeds mogelijk is, mits goed onderbouwd door documentatie en kloppende berekeningen, om maatwerk te leveren. Dit kan met name door een kwalitatieve uitzonderingsmogelijkheid uit de GHF te gebruiken. Dit is een algemeen omschreven uitzonderingsmogelijkheid waarbij de afwijkende situatie goed gedocumenteerd moet zijn, goed gecontroleerd moet worden en aantoonbaar bestendig moet zijn.”

Besproken werd bijvoorbeeld in hoeverre aantoonbare inkomensgroei over een langere periode dan een half jaar ook toegestaan zou zijn. “Dit blijft mogelijk mits de inkomensstijging met een sterke mate van zekerheid gerealiseerd zal worden en de inkomensstijging een relatief korte tijdshorizon heeft. Daarnaast moet de hypotheek in de tussenliggende periode betaalbaar zijn en de inkomensstijging leiden tot verantwoorde kredietverlening.

Ook borgstelling of garantstelling door ouders alsmede hoofdelijke aansprakelijkheid van ouders blijft mogelijk onder de voorwaarde dat de financiële positie van de ouders wordt getoetst en dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor de kwalitatieve uitzonderingsmogelijkheid.

Voorspelbare betaaldiscipline van een consument kon niet worden toegestaan onder de kwalitatieve uitzonderingsmogelijkheid omdat onvoldoende duidelijk werd welke indicatoren tot welke verruiming van de leencapaciteit zouden moeten leiden. Betaaldiscipline als indicator kan echter wel een rol spelen, indien er voldaan wordt aan de GHF- normen, om extra waarborgen te bieden voor het terugbetalen van een lening.”

Zie ook: Brief De Jager over uitzonderingen op de GHF (pdf)

GEEN REACTIES