CDFD wil Volmacht terug in vakbekwaamheidsbouwwerk

Ter consultatie ligt het advies van CDFD om het vakbekwaamheidsbouwwerk uit te breiden met de module Wft-Basis Volmacht.

Oorspronkelijk waren in het vakbekwaamheidsstelsel zoals dat op 1 januari in werking is getreden drie volmachtmodules opgenomen: Volmacht Algemeen, Volmacht Schade Extra en Volmacht Overig.

De NVGA heeft de minister van Financiën kunnen overtuigen dat de eerste twee genoemde modules niet goed aansloten bij de praktijk. Hierop werd besloten de volmachtmodules op te schorten.

Eigenlijk is de markt nog steeds van mening dat een aparte module voor gevolmachtigde agenten niet nodig is:

  • De gevolmachtigde is in feite een verlengstuk van de verzekeraar en het vakbekwaamheidsbouwwerk is niet van toepassing voor de aanbieders (waarbij we de adviesfunctie even buiten beschouwing laten). Aan een verzekeraar worden ook geen vakbekwaamheidseisen gesteld.
  • De NVGA is er voorstander van om de controle van vakbekwaamheid van de gevolmachtigde agenten aan de poort over te laten aan de AFM. De AFM stelt daar tegenover dat nu het provisieverbod is ingegaan de kans bestaat dat nieuwkomers de kans zullen aangrijpen om als gevolmachtigd agent aan de slag te gaan. Dat kan vrij makkelijk omdat er geen wettelijke vakbekwaamheidseisen vastliggen.
  • De gevolmachtigde houdt zich niet bezig met adviseren en heeft geen rechtstreekse contacten met de consument en als hij toch adviseert moet hij een diploma voor de betreffende
  • beroepskwalificatie bezitten. Daar staat tegenover, aldus CDFD, dat hij een belangrijke schakel in de keten en via ‘getrapte advisering, eigen productontwikkeling en schadeafhandeling, toch uiteindelijk de consument kan raken.
  • Er zijn nagenoeg geen misstanden geconstateerd met betrekking tot de gevolmachtigde agent. Maar dat betekent niet, brengt CDFD daartegen in dat dit zo blijft als de verplichting om een Wft diploma te bezitten wordt afgeschaft.

Tussenoplossing

CDFD heeft gekozen voor een tussenoplossing: niet meer de drie eerder genoemde modules, maar toch wel een extra vakbekwaamheidseis in de vorm van de module Wft-Basis Volmacht.
CDFD: “Invoering van een module Wft-Basis Volmacht zou voor de zittende Gevolmachtigde Agenten beperkt effect hebben.

De meeste Gevolmachtigde Agenten (ongeveer 80%) beschikken ofwel over het deeldiploma Wft-Volmacht Overig, ofwel het diploma Wft-Volmacht Leven ofwel het diploma Wft-Volmacht Schade.

Daarnaast beschikt het grootste deel over een “huisvolmacht”, waardoor zij al over andere relevante Wft diploma’s beschikken, zoals Wft Adviseur Schadeverzekering Zakelijk, Wft Adviseur Vermogen, Wft Adviseur Pensioen, Wft Adviseur Zorg en/of Wft Adviseur Inkomen De overige 20% is grotendeels serviceprovider die niet adviseert aan de consument (en als zij dat wel doen moeten zij ook de ‘gewone Wft-diploma’s bezitten”).

Kosten

Omdat het om een relatief kleine groep examenkandidaten gaat, zullen de kosten afgezet tegen het aantal deelnemers relatief hoog zijn. Het CDFD wil bezien wat de effecten van de kostentoename zijn als die worden omgeslagen over alle Wft-examens, “de hele financiële markt is immers ook gebaat bij een solide volmachtkanaal”.

Overgangstermijn

Indien de GA in het vakbekwaamheidsbouwwerk wordt opgenomen, adviseert het College om een overgangsperiode van twee jaar in acht te nemen voor de huidige vergunninghouders. De huidige vergunninghoudende Gevolmachtigd Agenten zullen vrijwel allemaal nog in het bezit zijn van het geldig gehouden (gelijkgestelde) diploma Wft-Volmacht Leven of Wft-Volmacht Schade of een gelijkgesteld deeldiploma Wft-Volmacht Overig. Zij kunnen dan in de overgangsperiode een inhaalexamen afleggen indien blijkt dat het verschil tussen de oude eind- en toetstermen van Wft-Volmacht Overig en de nieuwe toetstermen van Wft-Basis Volmacht groot is.

Consultatie

Het CDFD nodigt marktpartijen uit om te reageren op het concept-advies. Reacties op het consultatiedocument kunnen worden verzonden aan info@cdfd.nl

De termijn sluit op vrijdag 21 november 2014.

GEEN REACTIES