CANON-verenigingen: PE-argumenten minister zijn onjuist

CFD, Adfiz, NVGA, OvFD en NVF: minister haalt AFM-rapport uit 2010 uit de la en interpreteert dat ook nog eens verkeerd.

“De argumenten van de minister om de inhaal- en PE-examens door te drukken zijn discutabel. Hij zet met deze brief de branche onterecht in slecht daglicht.”

Dit schrijven de brancheverenigingen in reactie op de Kamerbrief waarin minister Dijsselbloem aangeeft de examens te willen handhaven.

“De belangrijkste onderwerpen die meer aandacht rechtvaardigen zijn adviesvaardigheden en integriteit. Deze vaardigheden en het onderwerp integriteit zijn nadrukkelijk in het nieuwe bouwwerk opgenomen. Deze vaardigheden kunnen het beste actief getraind worden. Toetsing via een examen geeft bij deze onderwerpen slechts schijnzekerheid.

Verder geldt nu een diplomaplicht voor iedere adviseur. Daarmee kan de vakbekwaamheid van adviseurs niet meer geborgd worden via het bedrijfsvoeringsmodel of via een feitelijk leider. Dat is een aanzienlijke aanscherping van het waarborgen van de vakbekwaamheid. Bovendien wordt de eis gesteld dat iedere adviseur doorlopend vakbekwaam moet zijn. De aanvullende de eis van verplichte PE-examinering vult daarmee een niet bestaand gat op.”

Argumenten minister kloppen niet

“De minister gaat voorbij aan deze feiten. In plaats daarvan verwijst hij naar onderzoeken van de AFM, waaruit zou blijken dat adviseurs te vaak onvoldoende vakbekwaam zijn. Onduidelijk is op welke onderzoeken de minister zijn oordeel baseert. Het meest recente onderzoek van de AFM bij hypotheken uit 2010 concludeert juist: “Over het algemeen lijken adviseurs over voldoende inhoudelijke kennis te beschikken om een goed hypotheekadvies te kunnen geven. De mogelijkheden van verdere verbetering zitten dan ook vooral in een nog betere toepassing van die kennis.

De AFM is daarom van oordeel dat het verder ontwikkelen van adviesvaardigheden van adviseurs een belangrijke bijdrage kan leveren aan verdere verbetering van de advieskwaliteit.” Adviesvaardigheden zijn terecht opgenomen in het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel. Een reden om een verplicht inhaal- en PE-examen in te voeren biedt dit onderzoek niet.”

Ook het argument van misselling gaat in deze tijd niet meer op, omdat die al via vele andere maatregelen is aangepakt.

De kritiek van ‘CANON” richt zich ook op de CDFD: “Dit college heeft alle adviezen vanuit de markt tot een betere invulling naast zich neergelegd. De kwaliteit van het nieuwe vakbekwaamheidssysteem komt daardoor erg onder druk te staan. Alles richt zich nu op controleerbaarheid. De keuzes die daarbij worden gemaakt dragen bij aan een afvinkcultuur in plaats van de gewenste cultuur waarin iedere adviseur vanuit professionaliteit doorlopend de eigen vakbekwaamheid onderhoudt.”

Lobby wordt voortgezet

Onder het mom dat het uiteindelijk de Tweede Kamer is die beslist, zetten de organisaties hun lobby voort en hopen meer gehoor te krijgen bij de politieke fracties. “Het zou goed zijn als dit onderwerp voorafgaand aan dit Algemeen overleg uitgebreid aandacht krijgt tijdens een Rondetafelbijeenkomst. Enkele politieke partijen hebben al aangegeven een dergelijke bijeenkomst te willen gaan organiseren.

GEEN REACTIES