BTW-oplossing voor intermediair is krakkemikkig

Weekers introduceert nieuwe perverse prikkel: voor btw-vrijstelling moet dienstverlening gericht zijn op bemiddeling en niet op advies.

Staatssecretaris Weekers geeft in zijn brief ‘Fiscale toezeggingen’ uitsluitsel over de fiscale gevolgen van het provisieverbod.

Ondanks de ruime uitleg die hij geeft over het nieuwe btw-regime, komt het erop neer dat het huidige systeem onveranderd in stand blijft. Kort gezegd: indien de dienstverlening gericht is op bemiddeling is die vrijgesteld van btw. Gaat het om een adviesopdracht dan moet de factuur met btw verhoogd worden.

De enige concessie die de staatssecretaris doet is de volgende:

In het provisiemodel verricht de tussenpersoon wat betreft de btw diensten aan de aanbieders van de financiële producten. De tussenpersoon ontvangt pas een vergoeding als zijn werkzaamheden hebben geleid tot de verkoop van een financieel product. De werkzaamheden van de tussenpersoon zijn dan binnen de btw-regelgeving duidelijk te kwalificeren als ”met verzekering samenhangende diensten” of ”bemiddelingsdiensten” en zijn dan vrijgesteld van btw.

De staatssecretaris accepteert dat na de inwerkingtreding van het provisieverbod de onderlinge juridische verhoudingen wijzigen. Maar, zegt hij, “de tussenpersonen/bemiddelaars zullen nog steeds de schakel vormen tussen aanbieders van de complexe financiële producten en consumenten en hun betekenis blijven houden bij de distributie van die producten. Binnen de nieuwe beloningsstructuur zijn zij nog steeds op zoek naar klanten voor de aanbieders c.q. brengen zij potentiële klanten met die aanbieders in contact.
Daarbij kunnen echter accentverschillen ontstaan. Door het optreden in opdracht van de consument en een grotere mate van onafhankelijkheid richting de aanbieders van financiële producten, neemt de gerichtheid van de dienstverlening op de “verkoop” van een hoofdovereenkomst af en zal vaker sprake zijn van een zichtbare adviesdienst aan de consument.”

Na deze analyse komt hij tot de volgende conclusie:

“De dienstverlening kan onder de vrijstelling blijven vallen, indien het gaat om kenmerkende en essentiële werkzaamheden van een tussenpersoon inzake verzekeringen, of wanneer de dienst van de tussenpersoon over het geheel genomen een afzonderlijk geheel vormt en de kenmerkende en essentiële functies van een bemiddelingsdienst vervult.”

“Activiteiten die uitsluitend bestaan uit advisering (bijvoorbeeld in het geval dat een tussenpersoon door een consument wordt ingeschakeld om advies/een second opinion te geven over de financiële situatie van de consument of een financieel product) zijn echter altijd met btw belast.”

Inkomstenbelasting

De vraag van Adfiz om het artikel te schrappen waarin de beloning van een adviseur fiscaal gelijk gesteld wordt aan een premie van een verzekering, blijft in het document nog onbeantwoord. Wel heeft de staatssecretaris beloofd snel met een Verzamelbesluit te komen en daarin de knelpunten op te lossen.

GEEN REACTIES