Brand New Day mocht portefeuille levensverzekeringen overdragen

Brand New Day mocht portefeuille levensverzekeringen overdragen
© Catkin Pixabay

Ondanks het afkalvende lezersbestand van landelijke dagbladen, moeten verzekeraars die een levenportefeuille willen overdragen, nog altijd een advertentie in de krant plaatsen. Brand New Day voldeed aan deze wettelijke eis en hoefde daarom individuele polishouders niet meer te wijzen op hun recht van verzet. Dit blijkt uit een bindend advies van de Geschillencommissie van het Kifid.

Een verzekerde ontvangt van Brand New Day het bericht dat zijn overlijdensrisicopolis wordt overgedragen aan Waard Verzekeringen, onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Als reden noemt Brand New Day de geringe omvang van haar verzekeringsportefeuille.

De verzekerde vindt dat de verzekeraar hiertoe niet gerechtigd is en wil daarom de verzekering stopzetten. Hij vindt ook dat de verzekeraar hem had moeten informeren over de mogelijkheid om in verzet te komen tegen de overname van de polis. De verzekeraar heeft dit in geen enkele uiting naar hem gedaan.

Bijzondere regeling
Hoewel voor de overdracht van een overeenkomst medewerking van de wederpartij vereist is (volgens artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek), geldt voor de overdracht van een verzekeringsportefeuille een bijzondere regeling. Deze is opgenomen in afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht. Gaat het om een portefeuille die bestaat uit levensverzekeringen, dan heeft – kortweg gezegd – de verzekeraar de toestemming van DNB nodig, legt de Geschillencommissie van het Kifid uit. Deze toestemming verleent DNB als aan een aantal wettelijke vereisten is voldaan.

De verzekeraar die de portefeuille wil overdragen moet zijn voornemen publiceren in de Staatscourant en in een aantal andere dagbladen. In deze publicaties moet hij zijn verzekeringnemers wijzen op het recht verzet in te stellen tegen de overdracht en op de termijn waarbinnen dit verzet kan worden ingesteld. Als 25% of meer van de verzekeringnemers zich verzet tegen de overdracht, dan verleent DNB geen toestemming. Verleent DNB wel toestemming voor de overdracht, dan kan deze plaatsvinden zonder dat de individuele verzekeringnemers daaraan medewerking hoeven te verlenen.

Brand New Day heeft de toestemming van DNB aangevraagd en het voornemen gepubliceerd in de Staatscourant en drie andere dagbladen. Omdat DNB toestemming heeft gegeven, gaat de Geschillencommissie ervan uit dat de verzekeraar aan de wettelijke vereisten voor deze overdracht heeft voldaan. Brand New Day was dus niet verplicht individuele verzekeraars te wijzen op het recht van verzet.

GEEN REACTIES