Bijna de helft wil zelf kiezen voor een pensioenfonds of verzekeraar

46% van de Nederlanders wil zelf kiezen voor hun eigen pensioenfonds of verzekeraar en 45% wil de kans hebben om uit een pensioenregeling te stappen.

Tweemaal per jaar wordt in de Issuemonitor Pensioenen onderzoek gedaan naar de beleving van burgers over de oudedagsvoorziening en trends en ontwikkelingen op dit terrein. Het onderzoek bestaat uit een monitordeel waarin elke meting dezelfde vragen worden gesteld en uit een themadeel waarin elke meting specifieke vragen over een bepaald thema worden gesteld.

Enige uitkomsten uit de Issuemonitor voorjaar 2014

Men wil meer keuzemogelijkheden ten aanzien van het eigen pensioen

Een meerderheid geeft aan meer invloed te willen uitoefenen op het pensioen. Dit geldt voor het zelf kunnen kiezen wanneer de uitkering begint (73%), met welk risico wordt belegd (60%), hoeveel premie men per maand moeten betalen (58%), hoe de uitkering per jaar wordt verdeeld (58%) en hoeveel jaar men premie betaalt (56%).

Over de keuze om al dan niet verplicht pensioen op te bouwen zijn de meningen verdeeld. De grootste groep (44%) zou hier geen keuze in willen hebben.

De belangrijkste reden dat men meer keuzemogelijkheid wil hebben, is dat men het pensioen dan beter aan kan passen aan de persoonlijke situatie (75%). Als nadelen van meer keuzemogelijkheden noemt men vooral dat mensen te weinig kennis hebben van pensioenen om hierover keuze te kunnen maken (55%), het risico dat je ook de verkeerde keuze kan maken (49%) en de extra rompslomp (37%).

Men heeft een voorkeur voor een collectieve regeling

Wanneer gevraagd wordt kenmerken van de collectieve regeling en de premieregeling tegen elkaar af te wegen, blijkt men een sterke voorkeur te hebben voor de kenmerken van de collectieve regeling. Zo geeft men vaker aan de meevallers en tegenvallers in beleggingsresultaten, rente en levensverwachting te willen delen met alle deelnemers als de risico’s hierdoor lager zijn en kiest men relatief vaak voor de lagere kosten die worden ingehouden op het geld dat men inlegt (respectievelijk 46% en 47%). Alles afwegend prefereert een krappe meerderheid (53%) een collectieve regeling boven een premieregeling wanneer een aantal aspecten van beide regelingen is voorgelegd. Een derde (32%) weet het niet of maakt het niet uit.

De helft wil zelf kiezen voor een pensioenfonds of -verzekeraar

Gevraagd is of Nederlanders zelf zouden willen kiezen voor hun eigen pensioenfonds of verzekeraar. Bijna de helft geeft aan dat ze dit zouden willen (46%). Men is verdeeld over de vraag of men de mogelijkheid moet krijgen om voor het pensioen uit de pensioenregeling te stappen en zo (eerder) over het pensioengeld kan beschikken. Zo geeft 45% aan deze mogelijkheid te willen hebben, terwijl 55% dit niet zou willen.

Er is draagvlak om de aanvullende pensioenregeling te organiseren in cao’s: een derde van de mensen die niet gepensioneerd zijn geeft aan dat werkgevers- en werknemersorganisaties dit mogen bepalen.

Daarnaast geeft een kwart van de Nederlanders aan dat iedere werknemer zelf moet vastleggen hoe zijn of haar aanvullende pensioensregeling eruit ziet.

Voorkeur voor verhogen premie én verlagen uitkering

Een derde van de Nederlanders denkt dat de huidige tekorten in de pensioenpot in de huidige praktijk worden opgelost door het verlagen van de pensioenuitkeringen. Men geeft echter de voorkeur aan een oplossing waarbij zowel de pensioenpremies worden verhoogd als de pensioenuitkeringen worden verlaagd (45% geeft hier de voorkeur aan). Het alleen verlagen van de pensioenuitkeringen vindt men geen optie. Overigens weet een derde van de Nederlanders niet hoe het huidige tekort moet worden opgelost.

Verdeeldheid over de vraag of het aanvullend pensioen moet veranderen

Ondanks dat men meer keuzemogelijkheden wil, blijft men verdeeld over de vraag of de manier waarop het aanvullend pensioen in Nederland is geregeld moet veranderen. Drie op de tien vinden dat het aanvullend pensioen wel veranderd moet worden, terwijl een even grote groep dit niet nodig vindt.

Opmerkelijk is dat de mening van Nederlanders hierover niet verandert nadat men beter over pensioenen is geïnformeerd. Op de vraag waarom het aanvullend pensioen moet veranderen, geeft 23% van de Nederlanders aan dat ze vinden dat de uitkering duidelijk moet zijn, 14% vindt dat je zelf moet kunnen beslissen hoe of waar je spaart, terwijl 12% aangeeft dat de beleggingen beter moeten.

Men vindt de pensioendialoog relevant

Men geeft aan een pensioendialoog relevant te vinden. 64% van de Nederlanders vindt dit (zeer) zinvol (61%) en belangrijk (64%) voor de samenleving. 40% vindt dit (zeer) belangrijk voor zichzelf. Driekwart geeft aan dat naast vertegenwoordigers van organisaties ook burgers aan deze pensioendialoog zouden moeten deelnemen. 18% wil zelf participeren in dit gesprek, 82% wil dit niet. De voornaamste reden om niet te willen bijdragen is het gebrek aan kennis over pensioenen (58%).

GEEN REACTIES