Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na portefeuilleverkoop

Het verstrekken van een ANVA-uitdraai met onjuiste provisiegegevens kost de bestuurder ruim een ton nu zij wist dat de verkopende bv geen verhaal zou bieden.

Partijen komen de verkoop van een assurantieportefeuille overeen. De waarde wordt gesteld op driemaal doorlopende provisie (vermeerderd met de waarde van het wachtbestand).

Een bestuurder van de verkopende partij overhandigt de koper een ANVA lijst waarin de doorlopende provisie is aangegeven. Het daarop gemelde totaalbedrag is, na enige correcties, € 105.000. De verkoopprijs van de portefeuille wordt gesteld 3 x € 105.000 plus € 35.000 wachtbestand = € 350.000. De bestuurder wist al dat de lijst niet klopte. Ten eerste gaf die een totaalbedrag aan van € 115.000, welk bedrag na correctie met € 10.000 werd verminderd. Maar later zijn er nog met de pen correcties (naar beneden) doorgevoerd. Verkoper zegt die met de hand bijgewerkte lijst nooit ontvangen te hebben. De rechtbank gelooft dat wel omdat verkoper anders immers nooit met een hoger koopbedrag akkoord zou zijn gegaan.

Na een jaar vindt koper dat de provisie inkomsten tegenvallen, maar dat wijt hij aan onder meer de marktomstandigheden. Koper en de bestuurder van verkoper kennen elkaar al langer waardoor koper na dat jaar er nog steeds op vertrouwde dat de verstrekte gegevens juist waren. Nadat weer een jaar verstreek kreeg koper argwaan, dook dieper in de cijfers van de ANVA-lijst en vroeg aan verzekeraars de provisiecijfers op. Die bleken in werkelijkheid bijna € 37.000 minder te zijn. De koopsom had dus dir maal dat bedrag ofwel € 111.000 lager moeten zijn (we laten in de rekensom het wachtbestand buitenbeschouwing). De verkoper, een besloten vennootschap leidde na de portefeuilleverkoop een slapend bestaan en had geen geld meer of andere middelen. De verkoper kon het verschil tussen de betaalde koopprijs en de reële waarde van de portefeuille wegens dwaling/bedrog dus niet op de vennootschap verhalen.

Daarom sprak hij de bestuurders in privé aan. De bestuurder die de ANVA-lijst had overhandigd werd (evenals de andere bestuurder) hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het teveel betaalde van de koopprijs. Die bestuurder verweert zich door te stellen die feitelijk betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen over de verkoop. Verder is uitdrukkelijk aan koper te verstaan gegeven dat de ANVA-lijst slechts indicatief was en dat daaraan geen rechten ontleend mochten worden. De bestuurder heeft nog gezegd dat de verkoper maar zelf even bij verzekeraars naar de werkelijke stand moest informeren. De rechtbank is niet gevoelig voor die argumenten. Ook voor een indicatieve lijst is het verschil tussen de geëtaleerde en de werkelijke provisiehoogte te groot. En het lag niet op de weg van verkoper om een ronde langs de verzekeraars te maken. Die mocht erop vertrouwen dat de gegevens juist zouden zijn, temeer omdat de lijst gedetailleerde en gespecificeerde gegevens bevatte.

De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat de bestuurder willens en wetens de juiste informatie omtrent de omvang van de portefeuille aan de koper heeft onthouden. De bestuurder moet begrepen hebben dat koper de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet of voor een lagere koopprijs zou zijn aangegaan.

Daarbij wist de bestuurder of had zij redelijkerwijs behoren te begrijpen dat de door haar bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen en evenmin verhaal zou bieden voor de schade. De verkopende vennootschap verkeerde tijdens de verkoop immers in zwaar weer en zou na de verkoop een slapend bestaan leiden. Onder deze omstandigheden treft haar als bestuurder een ernstig verwijt. Hieraan doet niet af dat zij niet zelf onderhandelde en evenmin dat haar positie inzake taken en beslissingen ondergeschikt was aan die van haar medebestuurders. Nu zij ten aanzien van de dwaling omtrent de doorloopprovisie een ernstig persoonlijk verwijt treft moet zij de schade vergoeden.

Het volledige vonnis van de Rechtbank Rotterdam

GEEN REACTIES