Beste halfjaar hypotheken- en woningmarkt sinds uitbreken crisis

Het aantal hypotheekaanvragen, nieuw afgesloten hypotheken, verkochte woningen en het aantal feitelijke transacties waren in het eerste halfjaar nog niet zo hoog.

Dat blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt tweede kwartaal 2014 van het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, onderdeel van de Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft.

De Monitor laat zien dat het herstel van de hypothekenmarkt en de markt van bestaande en nieuwbouw koopwoningen zich verder voortzet. De verminderde activiteiten in het eerste kwartaal van dit jaar blijken, zoals in de vorige monitor verondersteld, met name het gevolg te zijn geweest van het seizoenpatroon dat de koopwoningmarkt kenmerkt.

Het aantal nieuwe hypotheekoffertes en het aantal verkochte bestaande woningen is flink gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal én ten opzichte van hetzelfde kwartaal in voorliggende jaren. Op beide markten kan gesproken worden van het beste eerste half jaar sinds het uitbreken van de crisis in 2008. De opwaartse beweging in de mediane verkoopprijs en de Prijsindex Bestaande Koopwoningen zet in het tweede kwartaal van 2014 verder door, waarmee de fase van stabiliserende koopprijzen lijkt over te gaan in een nieuwe fase van voorzichtige prijsstijgingen.

De markt van nieuwe koopwoningen blijkt wat achter te lopen op de markt van bestaande koopwoningen, maar het aantal verkopen begint nu ook duidelijk te stabiliseren. Het herstel van de koopwoningmarkt continueert zich dus in dit tweede kwartaal van 2014 en geeft vertrouwen voor de tweede helft van het jaar.

Aangevraagde en feitelijke hypotheken

Het aantal aanvragen voor hypotheken zoals geregistreerd wordt door HDN, komt in het tweede kwartaal van 2014 uit op bijna 51.000. Dit betekent een stijging van 29% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het tweede kwartaal van 2014 is daarmee veruit het beste tweede kwartaal sinds 2009; met 45% meer hypotheekaanvragen dan een jaar geleden.

Het aantal feitelijk nieuw afgesloten hypotheken dat door het Kadaster wordt geregistreerd, komt in het tweede kwartaal van 2014 met ruim 51.000 hypotheken ook veel hoger uit dan in het kwartaal ervoor (+20%). In vergelijking met vorig jaar is hier eveneens sprake van een goed tweede kwartaal. Ondanks minder oversluitingen en tweede hypotheken blijkt de hypothekenmarkt de weg naar boven duidelijk te zijn ingeslagen.

NHG

In het tweede kwartaal van 2014 is het aandeel hypotheken met NHG in het totaal aantal transacties van bestaande koopwoningen (63%) iets lager dan in het vorige kwartaal. Binnen de NHG-kostengrens ligt het aandeel in het tweede kwartaal van 2014 op 77% tegenover een langjarig gemiddelde van 85%. Het aantal transacties van nieuwbouw koopwoningen met een NHG garantie (33% in het eerste kwartaal 2014) is ten opzichte van het vorige kwartaal verder gedaald en ligt ruim onder het niveau bij de bestaande woningen. Nieuwbouwwoningen worden natuurlijk relatief vaker in de wat duurdere prijssegmenten aangeboden en komen daardoor minder vaak in aanmerking voor deze garantie.

Startersleningen

Na een periode van stabilisatie gedurende ongeveer drie jaar, neemt het aantal aanvragen en het aantal toegekende Startersleningen vanaf het tweede kwartaal in 2013 flink toe. In het tweede kwartaal van 2014 hebben ruim 2.100 starters op de koopwoningmarkt een dergelijke lening aangevraagd en zijn bijna 1.800 leningen daadwerkelijk verstrekt. Vanaf 2010 is bovendien een verschuiving te zien naar meer starters onder de 28 jaar die een Starterslening aanvragen en afsluiten.

Verkopen en transacties

Het aantal door de NVM geregistreerde verkopen kent in het tweede kwartaal van 2014 (29.200) een duidelijke opleving ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 (+20%). Deze ontwikkeling past wel in het normale seizoenpatroon, waarbij het aantal verkopen in het tweede kwartaal hoger uitkomt dan in het eerste kwartaal. Maar in vergelijking met de laatste jaren is deze toename relatief groot. Ten opzichte van het (historisch gezien mindere) tweede kwartaal van 2013, is het aantal verkochte woningen met 41% sterk toegenomen. Na het beste eerste kwartaal sinds 2009, volgt nu ook het beste tweede kwartaal sinds jaren. De stijgende lijn in de dynamiek op de koopwoningmarkt zet zich dus duidelijk voort.

De rapportage in de Monitor Koopwoningmarkt en de daarin opgenomen analyses zijn van het OTB, onderdeel van de TU-Delft. Zij maakt gebruik van gegevens die verstrekt worden door BKR, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, Vereniging Eigen Huis en Waarborgfonds Eigen Woning (NHG).

 

GEEN REACTIES