Besluit vermindering DGA-pensioen in eigen beheer

Het besluit bevat de uitwerking van de in artikel 19b, negende lid, van de Wet LB geboden mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer eenmalig te verminderen.

De vermindering kan met ingang van 1 januari 2013 plaatsvinden als de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam door ondernemings- en/of beleggingsverliezen op de pensioeningangsdatum ontoereikend is om de aangegane pensioenverplichtingen na te komen.

Tot en met 31 december 2015 voorziet het Belastingplan 2013 in eenzelfde eenmalige mogelijkheid tot vermindering voor de gevallen waarin de pensioenuitkeringen op 1 januari 2013 al zijn ingegaan.

Voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:

De dekkingsgraad is op de pensioeningangsdatum 75% of lager.

Bij het vaststellen van de dekkingsgraad geldt bovendien onder meer:

  • Het gaat om de activa en passiva van het eigenbeheerlichaam zelf. Er vindt geen fiscale consolidatie plaats.
  • De vastgestelde waarde van de activa wordt verhoogd met een correctie als het eigenbeheerlichaam voor het verzekeren van de pensioenaanspraken van een tot dezelfde fiscale eenheid behorend lichaam geen marktconforme premies of koopsommen heeft ontvangen in de zeven kalenderjaren voorafgaande aan de pensioeningangsdatum. De correctie is het bedrag van het premie- of koopsomverschil verhoogd met een samengestelde interest voor de periode tussen het moment van de ontvangst van de premie of koopsom en het moment waarop de pensioenaanspraken worden verminderd.
  • De vastgestelde waarde van de activa wordt verhoogd met een correctie incl. samengestelde interest als het eigenbeheerlichaam in de zeven kalenderjaren voorafgaande aan de pensioeningangsdatum formele uitdelingen van winst heeft gedaan. Als dit soort uitdelingen leiden tot de conclusie dat sprake is van afkoop van pensioen dan vervalt uiteraard de mogelijkheid om het pensioen te verminderen.
  • De vastgestelde waarde van de activa wordt verhoogd met een correctie incl. samengestelde interest als het eigenbeheerlichaam in de zeven kalenderjaren voorafgaande aan pensioeningangsdatum een terugbetaling van aandelenkapitaal heeft gedaan.

De onderdekking moet veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen.

Hiervan is in ieder geval geen sprake als het eigenbeheerlichaam in de zeven kalenderjaren voorafgaande aan de pensioeningangsdatum:

– 1º te lage premies of koopsommen heeft ontvangen die niet zijn gecorrigeerd;

– 2º formele uitdelingen van winst heeft gedaan, die niet zijn gecorrigeerd;

– 3º uitdelingen, niet zijnde formele uitdelingen, van winst heeft gedaan;

– 4º een terugbetaling van aandelenkapitaal heeft gedaan, die niet is gecorrigeerd;

– 5º een onvolwaardige dan wel een afgewaardeerde vordering heeft of had op een of meer pensioendeelnemer(s). Dit is alleen anders voor zover de vordering op een verbonden lichaam onvolwaardig is geworden of is afgewaardeerd in verband met ondernemings- en/of beleggingsverliezen van dat lichaam.

De pensioenaanspraken worden verminderd met ten hoogste het bedrag dat noodzakelijk is om de dekkingsgraad van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen op 100% te stellen.

Risico

Theo Gommer heeft gewezen op het risico dat indien er geen toestemming tot vermindering volgt, de pensioenaanspraak belast kan worden op basis van de stelling dat het pensioen ‘illusoir’ is gemaakt.

GEEN REACTIES